Hotărârea nr. 1000/2009

pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 143653 din 11.12.2009 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul programelor structurale.

Ținând cont de prevederile OG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36 alin.2 lit.c și lit.d, alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Față de cele arătate mai sus,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art 1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a proiectului este de 7.639.527,16 RON inclusiv TVA.

Durata de realizare: 2 ani

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

7.639.527,16

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

298.514,50

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

6.132.095,00

c.

TVA

1.208.917,66

II

Contribuția proprie în proiect, d.c.:

421.156,40

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

122.641,90

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

298.514,50

c.

Autofinanțarea proiectului*

0

III

TVA

1.208.917,66

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

I b -II a- II c

6.009.453,10

Art.2. Se abrogă Hotărârea de Consiliu Local a municipiului Oradea nr. 767 din 31 august 2009 pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Direcția Economică

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Liceul Teologic Reformat "Lorantffy Zsuzsanna” - prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1000

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.