Hotărârea nr. 100/2009

privind aprobarea planului de ocupare a funcþiilor publice pentru Administraþia Imobiliarã Oradea, începând cu data de 01.03.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.03.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41.896/05.02.2009 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru instituția publică de interes local Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.03.2009.

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

  • -  Ordinului nr. 7.660/ 2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

  • -  Hotărârii nr. 611/ 2008 (actualizată) pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

  • -   Ordonanței nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar prin care rămâne în vigoare până la data de 31 martie 2009 Ordonanța nr.6/2007, (actualizată), privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008;

  • -  Proiectului planului de ocupare a funcțiilor publice, transmis   Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici;

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru instituția publică de interes local Administrația Imobiliară Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.03.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.100


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

ANEXA LA HCL NR. 100/2009

Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Administrația Imobiliară Oradea pe anul 2009

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

3

3

0

0

sef serviciu

5

3

1

1

2

sef birou

3

3

0

0

functii publice de conducere specifice

Total categoria functionari publici de conducere

12

10

1

2

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

4

4

0

12

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

0

0

0

12

2

10

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional debutant

3

2

1

1

consilier clasa I grad profesional asistent

18

18

0

0

consilier clasa I grad profesional principal

18

18

0

15

0

consilier clasa I grad profesional superior

19

19

0

15

9

6

0

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

functii publice specifice clasa I

0

alte funcții publice specifice

Total functii publice clasa I

63

62

1

27

27

11

16

1

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

3

3

0

0

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II

3

3

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

2

2

0

2

0

referent clasa III grad profesional principal

2

2

0

2

1

2

0

referent clasa III grad profesional superior

19

19

0

1

1

0

functii publice specifice clasa III

Total functii pulice clasa III

23

23

0

3

3

1

2

0

Total functii publice executie

89

88

1

30

30

12

18

1

Total functii publice

101

98

2

30

30

12

18

3