Hotărârea nr. 10/2009

privind darea acordului de principiu pentru stabilirea modalitãþii de externalizare a serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situaþii economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind darea acordului de principiu pentru stabilirea modalității de externalizare a serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 206756 din data de 19.01.2009 prin care Administrația Sociala Comunitara Oradea, propune darea acordului de principiu in vederea externalizării serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea,

Ținând seama ca la nivelul municipiului Oradea, exista un număr relativ scăzut de beneficiari ai serviciilor de asigurare a hranei si costurile acordării acestui tip servicii, in prezent sunt ridicate (comparativ cu costurile practicate pe piața), consideram ca pentru utilizarea eficienta a resurselor exprimata prin minimizarea posibila a cheltuielilor se impune externalizarea serviciilor sociale de asigurare a hranei persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite.

In conformitate cu prevederile art.20 lit.h din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Ținând seama de dispozițiile art.33 alin.1, lit..d din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistenta socială,

În baza art. 36 alin.(2) lit.d alin.6 lit.a pct.2 art. 45 alin (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r a s t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu in vederea externalizării serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea prin încheierea unui parteneriat cu o instituție publică de învățământ care acordă servicii de asigurare a hranei.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

• Administrația Sociala Comunitara Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 22 ianuarie 2009

Nr.10.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila