Hotărârea nr. 1/2009

privind valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã (GES) de cãtre SC Electrocentrale Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) de către SC Electrocentrale Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr.102152 din data de 22.01.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră(GES) de către SC Electrocentrale Oradea SA

Având în vedere:

  • •       HG nr. 780 din 14.06.2006, privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră prin care operatorii de instalații care intră sub incidența Directivei 2003/87/EC a Parlamentului European, vor putea tranzacționa liber pe piața europeană aceste certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon monitorizate, comparat cu numărul de certificate alocate prin Planul Național de Alocare,

  • •       HG nr. 60 din 16 01. 2008, prin care se aprobă Planul național de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioadele 2007 si 2008-2012,

  • •      Ordinul nr. 1.474 din 25 septembrie 2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea si operarea registrului național al emisiilor de gaze cu efect de sera,

  • •       Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

În baza art. 36 alin. (2) lit.a alin.3 lit.c art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă valorificarea unui număr maxim de 500.000 certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) din portofoliul alocat SC Electrocentrale Oradea SA prin Planul Național de Alocare, aferent perioadei 2008 -2012.

Art.2. Se aprobă valorificarea certificatelor menționate la art.1. prin negociere directă cu entități specializate în tranzacționarea acestor certificate, cu respectarea prevederilor legale privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Art.3. Se mandatează conducerea SC Electrocentrale Oradea SA și Consiliul de Administrație al societății de a derula procedura de valorificare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •    Direcția Economică

  • •    SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 22 ianuarie 2009 Nr.1.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila