Proces verbal din 30.09.2008

PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 30 septembrie 2008
PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 30 septembrie 2008
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 30.09.2008 cu ocazia şedinţei  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea
 
 
Participă următorii consilieri: d-na. Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheorghe, d-na Cherecheş Florica, dl. Corcheş Dorin-Octavian, dl. Cosma Romulus-Pavel, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius, dl. Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Felea Ioan, dl. Groza Mihai, dl. Hossu Bogdan, dl. Huszar Istvan-Eric, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lăpădatu Nicuşor, dl Luca Dorel,  dl. Manea Mihai, dl. Popa Claudiu, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl Pasztor Sandor dl. Petruţ Vasile, dl. Szarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin.
 
Invitaţi: dl. Molnar Mihai – director tehnic RAPAS, d-na. Adina Madar – director ASCO, dl. Seica Gheorghe – director Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, d-na. Diana Birău – director adj. Direcţia Juridică, d-na. Eugenia Borbely – Direcţia Juridică, dl. Marcel Dragoş – director Direcţia Tehnică, dl. Valentin Trifan – director executiv AIO, dl. Boloş Marcel – director Direcţia de Dezvoltare Durabilă, d-na Lucia Iacob – arhitect şef, dl. Tănase Miculescu – director Direcţia Economică, dl. Florea Eduard – director Direcţia Economică, d-na. Ţenţ Aurelia – director Direcţia Tehnică,  dl. Dragoş Gligor – director SC Electrocentrale SA, dl Szabo Stefan – director tehnic SC Electrocentrale SA, dl. Florin Morar – director Compania de Apă Oradea, d-n a. Kuncz Aniko – Compania de Apă Oradea, reprezentaţi ai mass-media, etc.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi pentru astăzi 30 septembrie 2008 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului local. Din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 27. În consecinţă şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 28 august 2008.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
şi, procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 12.09.2008.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Fac precizarea că aceste procese verbale au fost supuse publicităţii prin afişare şi se găsesc la compartimentul de specialitate al Consiliului local. Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă pentru a intra în ordinea de zi. Poftiţi dl. preşedinte.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
           
            Bună ziua tuturor, doresc să-i salut şi pe colegii de la PD-L care la prima mea şedinţă ca preşedinte au lipsit. Bună ziua! Sigur, înainte de a trece la ordinea de zi şi a aproba ordinea de zi, propunem retragerea următoarelor materiale: materialul nr. 18, 42, 67, 82, 26 şi 75.
 
            dl. Dorin-Octavian Corcheş – consilier local
 
            Am o rugăminte, dacă puteţi reveni dl. preşedinte.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Deci, 18, 40, 82, 67, 26 şi 75. Nu sunt neapărat în ordine.
 
            Având în vedere că executivul retrage aceste materiale supun aprobării dvs. ordinea de zi aşa cum a fost prezentată în borderou, mai puţin aceste materiale.
 
            dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea
 
            Dl. preşedinte, aş propune să introduceţi pe ordinea de zi suplimentară, un set de proiecte de hotărâri de consiliu care practic au fost aprobate într-o şedinţă anterioară. Este vorba de hotărâri de consiliu legate de grădina zoologică. Au fost reprezentanţii Ministerului Mediului la sfârşitul acestei săptămâni la Oradea, a fost nevoie de modificarea unor indicatori în urma discuţiilor care au avut loc cu reprezentanţii Ministerului Mediului şi rog să fie introduse aceste proiecte pe ordinea de zi suplimentară. Am înţeles că ele au fost deja prezentate comisiilor au fost aprobate şi există pe borderou. Este foarte bine, vă mulţumesc. De asemenea, v-aş ruga ca pct. 59 de pe ordinea de zi, este vorba de Raportul de specialitate privind unele măsuri legate de limita intravilanului, să fie trecut imediat după regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Oradea, pentru că aprobarea acestui raport este o premisă pentru aprobarea tuturor hotărârilor de la cap. Arhitect Şef.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Dacă mai sunt şi alte propuneri de completare a ordinii de zi.
 
            d-na. Marina-Adelina Coste – consilier local
 
            Aş dori să înceapă ordinea de zi cu cele două puncte de la Comisia juridică, referitoare la încetarea mandatului dl. consilier Matei şi pentru depunerea jurământului în vederea obţinerii calităţii de consilier local a dl. Popa Claudiu. Asta, în vederea participării la şedinţa de astăzi.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Mulţumim. Dacă mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu, atunci supun votului dvs. propunerile alături de ordinea de zi în următoarea ordine: materialul nr. 1, este vorba de materialul 32, materialul 2, 33, materialul 3 este materialul nr. 1, materialul 4 este 59 şi în rest vor fi în ordinea de borderou, ultimele propuneri ale dl. primar care au fost înregistrate în comisii şi cu cele retrase. Supun la vot această ordine de zi.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Intrăm în ordinea de zi cu materialul 32, este un material al Direcţiei Juridice, având în vedere faptul că dl. Mircea Matei, consilier local îi încetează mandatul ca urmare a investirii acestuia în funcţia de senator, propunem:
 
            Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al dl. Matei Mircea Leontin.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Ca urmare a acestei hotărâri trecem la pct. 33.
 
            Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea a dl. Popa Daniel Claudiu din partea Partidului Democrat Liberal.
 
            În aceste condiţii dăm cuvântul preşedintelului comisiei de validare, dl. Manea Mihai.
 
            dl. Mihai Manea – consilier local
 
PROCES – VERBAL
 
Încheiat astăzi, 30 septembrie 2008, cu ocazia şedinţei Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea, întrunită pentru validarea mandatului de consilier local a d-lui Popa Daniel Claudiu
 
 
 
            Astăzi, 30 septembrie 288 Comisia de validare aleasă de Consiliul Local Oradea în şedinţa de constituire din data de 18.06.2008, a examinat, în conformitate cu prevederile art.31 alin.3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, (republicată) legalitatea alegerii d-lui POPA DANIEL CLAUDIU, membru supleant pe lista Partidului Democrat Liberal, Organizaţia locală Oradea, pe poziţia 9, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea desfăşurate la data de 01.06.2008,
 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui MATEI MIRCEA LEONTIN prin demisia sa, depusă ca urmare a validării sale în funcţia de senator şi înregistrată la Consiliul local al municipiului Oradea cu nr. 254/17.09.2008,
            Văzând adresa nr. 255/17.09.2008 prin care Partidul Democrat Liberal, Organizaţia Bihor, ca urmare a demisiei d-lui MATEI MIRCEA LEONTIN, confirma apartenenţa politica a d-lui POPA DANIEL CLAUDIU la Partidul Democrat Liberal, Organizaţia locală Oradea, în vederea validării acestuia în funcţia de consilier local,
            Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât sa propună validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea, a d-lui POPA DANIEL CLAUDIU din partea Partidul Democrat Liberal, Organizaţia locală Oradea, pe listele căruia a participat ca şi candidat la alegerile din data de 1 iunie 2008,
            Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.
 
PRESEDINTE AL COMISIEI DE VALIDARE                          SECRETAR
                            Manea Mihai                                                          Szabo Joszef
 
MEMBRII
 Cosma Romulus Pavel
 Lăpădatu Nicuşor
Mureşan Ionel Ovidiu
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Mulţumim dl. preşedinte, văzând raportul comisiei de validare, îl invităm pe dl. Popa Daniel-Claudiu în vederea depunerii jurământului.
 
Jurământ
 
            Jur să respect Consituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.
            Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Vă mulţumim. Dl. Popa Daniel-Claudiu este validat ca şi consilier local, putem continua şedinţa.
 
            Cine este pentru validarea dl. Popa Daniel-Claudiu? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea.
 
            Discuţii?
 
            dl. Ioan Cupşa – consilier local
 
            Comisia juridică are nişte propuneri de făcut de modificare a acestui proiect de hotărâre care este supus votului dvs. doamnelor şi domnilor consilieri. Respectiv, dacă mă veţi urmări pe material, la art. 110, pct. 7, dintr-o eroare materială cred, colegii de la tehnic au introdus al. 8 şi nu al. 6, este lipsit de logică, al. 8 cred că să referea la al. 6, ceea ce ar avea şi logică juridică. Deci, la art. 110, pct. 7 propunem modificarea acelui număr, respectiv al. 6 şi nu al. 8. Mergând mai departe, la art. 164 pct. 2, acolo unde se prevede printre altele că „abţinerea” se motivează, propunem eliminarea „şi o motivează” din textul normativ. Art. 212 conţine o inconsecvenţă juridică, la pct. 1, o să dau citire şi art. 212 ca să ne lămurim. Art. 212 a fost preluat şi aşezat mai bine în pagină decât era prevăzut în legea 319 pe 2004, de către colegii de la tehnic, însă dintr-o, cred eu, regretabilă eroare apare propoziţia „sub rezerva prevăzută de al. 3” acolo unde se arată că preşedinţii pot să aplice anumite sancţiuni, cele 4 sancţiuni prevăzute mai jos. Nu se poate corela această prevedere cu pct. 3, unde se arată că, Consiliul este cel care hotăreşte în ce priveşte alte două sancţiuni, este o altă instituţie juridică. Aşadar comisia juridică propune scoaterea acestei propoziţii „sub rezerva prevăzută de al. 3”, rămânând ca 212 să fie nemodificat în întregime, cu excepţia acestei prevederi care va dispărea din propunerea noastră.
 
            dl. Mihai-Dan Groza – consilier local
 
            Eu bănuiesc ca atunci când ne întâlnim în comisii şi avem unele observaţii, aceste observaţii sunt citite de către executiv, sunt analizate şi tocmai pentru a preîntâmpina noi discuţii ulterioare pe fondul acestor observaţii dacă ele sunt întemeiate, ele pot fi eliminate la şedinţa de plen. Fac şi eu trimitere la art. 164 al.2, chiar cu riscul de a repeta ceea ce a spus colegul nostru. Intr-adevăr este un articol neconstituţional să motivezi o abţinere. Am spus-o şi în şedinţele pe comisii. Aliniatul 2 al art. 164 îmi aduce aminte de o întâmplare înainte de 1989, când nu am vrut să particip la o defilare la 23 august, şi a trebuit să motivez.
 
            d-na. Marina-Adelina Coste – consilier local
 
            Am şi eu o întrebare, de când produce efecte acest regulament? Aici am găsit anumite prevederi care până în prezent nu au fost respectate. Respectiv, art. 105, convocarea consilierilor la şedinţe se face în scris, iar în invitaţia la şedinţă se va preciza, data, ora, locul desfăşurării şedinţelor. Cred că ar mai putea fi trecut un amendament, sau prin oricare mod de publicitate. Pentru că, convocatoarele se publică şi în ziare şi pe site.
 
            dl. Dorin-Octavian Corches – consilier local
 
            Referitor la publicare, aş adăuga la art. 114, care spune „la aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ ale consiliului se face prin afişare pe site, în limba română şi maghiară şi prin publicare în Monitorul oficial.” Aici, cred că avem o situaţie, până deunăzi se făcea şi în ziarul primăriei care dintr-un anumit raţionament nu mai există. Datorită faptului că doar 15% dintre cetăţenii municipiului au acces la internet, sau citesc, sau navighează pe internet, iar monitorul oficial este studiat în principal de firme, consider că ar trebui publicate şi în presa locală, în urma unor analize să vadă care are tirajul cel mai bun.
 
            dl. Huszar Istan-Eric – consilier local
 
            Aş dori să întreb dacă s-a înfiinţat acea adresă de grup, de e-mail. Dacă da, atunci situaţia este foarte simplă, pentru că la acea adresă se poate trimite acest convocator.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Dacă mai sunt alte propuneri?
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Am să încerc să răspund interpelărilor dvs., întrebărilor dvs. şi o să vă rog să-mi permiteţi să vă răspund cu ultima. Ne cerem scuze că nu este definitivată dl. consilier Huszar acea adresă colectivă, încă, datorită faptului că în ultima perioadă s-au adunat multe şi nu am reuşit efectiv. Dar, pentru şedinţa următoare sper să fie într-adevăr terminată şi comunicările să fie mult mai rapide. Referitor la întrebarea dl. Corcheş, vorbim aici despre hotărâri cu caracter normativ, este adevărat se spune că aducerea lor la cunoştinţă publică se face printr-un ziar local sau oricare altă formă. Ultimul regulament al consiliului local al municipiului Oradea a fost aprobat în 2004, iar de atunci am evoluat şi noi şi societatea românească şi avem şi alte mijloace de comunicare. Este adevărat atunci şi, până nu demult am publicat în presa locală în limba română şi limba maghiară aceste hotărâri cu caracter normativ. Dar, datorită preţurilor foarte mari am hotărât, dl. primar a decis, ca toate hotărârile să fie postate pe site-ul Primăriei în momentul în care ele au plecat de aici de la masa ovală, şi ca o măsură în plus, zicem noi, aceste hotărâri sunt publicate în monitorul oficial al judeţului. Cei interesaţi de astfel de lucruri sunt oameni care cunosc aceste proceduri electronice de informare şi este îndeplinită, în opinia noastră, această condiţie de legalitate. Doamna consilier, are dreptate în aceea ce priveşte convocarea consiliului local, de aceea am răspuns parţial şi prin interpelarea dinainte în sensul că vom putea convoca şi prin sistemul electronic prin acea căsuţă colectivă de e-mail. Dar, aşa este, ne însuşim şi aveţi dreptate. În ceea ce priveşte art. 164 care suscită multe discuţii din partea dvs., nu este o originalitate a noastră, a Cabinetului secretarului, a compartimentului de specialitate, sau a Primăriei Oradea, aceasta este o uzanţă, se practică, se practică şi la case mai mari, inclusiv în instanţele judecătoreşti, este de notorietate faptul că dvs. reprezentaţi populaţia din Oradea, aici, şi se cere acest lucru. Dacă dvs. hotărâţi aici, acum că în condiţiile în care vă abţineţi unii dintre dvs. la anumite materiale, sau se votează „contra” nu este nici un fel de probleme, pentru că aşa doreşte consiliul local. Adoptarea acestui material, acestui regulament se întâmplă aici. Vă mulţumesc.
 
            dl. Mihai-Dan Groza – consilier local
 
            Am primit aceste lămuriri şi în comisie şi credeam că până la plen se vor clarifica de fapt toate aspectele care îmbracă al. 2 al art. 164. Încă o dată, este neconstituţional şi refuz să cred că ne îndreptăm spre dictatură. Modul în care fiecare votează, votează sub conştiinţă, în cunoştinţă de cauză. Nu văd de ce dacă este neconstituţional acest drept, trebuie să motivezi abţinerea.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Dl. consilier nu este vorba de neconstituţionalitate aici. Aici este vorba de o procedură pe care dacă dorim o agreăm dacă nu o agreăm. Asta este situaţia. În concluzie dacă dvs. aşa hotărâţi că se votează fără a motiva, aşa vom proceda în continuare, până la noul regulament care va fi adoptat pentru modificarea acestuia.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Dacă mai sunt alte observaţii. Sigur, propunerile sunt pertinente, ceea ce aş dori este să supunem la vot toate aceste propuneri.
            Art. 110 pct. 7, dacă sunteţi de acord cu propunerea dl. Cupşa.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Art. 164, eliminarea sintagmei privind „motivarea”, propunere făcută de dl. Cupşa şi dl. Groza.
 
            Cine este pentru? 26 voturi
            Împotrivă?
            Abţineri? 1 vot
 
            Art. 212, propunerea dl. Cupşa să se elimine sintagma „sub rezerva prevăzută de al. 3”
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Propunerea de modificare a art. 105.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Art. 105 se referea la convocare, prin orice alte mijloace.
 
            Art. 114, propunerea dl. Corcheş, anume publicarea în presa locală a hotărârilor consiliului local. Avem o întrebare din partea dl. Pasztor.
 
            dl. Pasztor Sandor – consilier local
 
            Dl. preşedinte, dacă-mi permiteţi, am o întrebare, această problemă s-a discutat dacă-mi amintesc, cu trei ani în urmă. Atenţie, în secunda aceasta ne angajăm în nişte cheltuieli serioase din punctul acesta de vedere. Trebuie să avem un punct de vedere al Direcţiei Economice, pentru că dacă fiecare hotărâre de consiliu local apare în presa locală în ambele limbi ne va costa. Trebuie să vedem poziţia Direcţiei Economice.
 
            dl. Eduard Florea – director executiv Direcţia Economică
 
            Ce pot să confirm este valoarea lucrării, sau partea de servicii care a costat în trecut prin publicarea în Ziarul primăriei, undeva la 6 miliarde pe an. Aprecierea legată de oportunitate, las consiliul local.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Dl. Corcheş vă menţineţi propunerea?
 
            dl. Dorin –Octavian Corcheş – consilier local
 
            Dacă îmi daţi voie prima dată să văd dacă am înţeles. Nu se doreşte a se publica în presa scrisă şi a se aduce la cunoştinţa omului datorită faptului că nu avem bani? Am înţeles bine?
           
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Nu se doreşte aducerea la cunoştinţa opiniei publice conform art. 114 din regulament prin forma scrisă acolo, venindu-se în completare cu o altă formă, sau despre o altă formă propusă de dvs. şi nu de aducerea sau neaducerea, asta era ideea pe care am înţeles-o eu cel puţin.
 
            dl. Dorin –Octavian Corcheş – consilier local
 
            Aş dori să spun că ceea ce am propus eu este o completare şi chiar dacă s-a votat pentru radicarea motivaţiei, eu am să-mi motivez votul de abţinere pe care-l voi da pentru că am adus o completare şi nu sunt lămurit. Nu se completează punctul pentru că nu sunt bani? Asta am întrebat, dl. preşedinte. Răspunsul este da sau nu.
 
            dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea
 
            Am să dau o explicaţie dl. Corcheş. În cazul în care Consiliul municipal va aproba o astfel de publicare de formă scrisă, noi avem două variante. Să scoatem la licitaţie publicarea în presa locală, ceea ce implică nişte costuri, sau să reedităm ziarul primăriei. Asta înseamnă costurile pe care le-a prezentat dl. Florea. Din punct de vedere al executivului considerăm că cele două forme de publicare prin site şi prin monitor sunt arhisuficiente în situaţia de faţă.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Eu propun să supun totuşi la vot adăugarea la art. 114 propusă de dl. Corcheş.
 
            Cine este pentru? 7 voturi
            Împotrivă? 13 voturi
            Abţineri? 7 voturi
 
            În aceste condiţii vă supunem spre aprobare pct. 1, respectiv ...
 
            dl. Dorin –Octavian Corcheş – consilier local
 
            Vreau numai să vă aduc la cunoştinţă că aproximativ 60% din cetăţeni nu trebuie să cunoască ceea ce noi stabilim azi aici.
 
            dl. Mihai Manea – consilier local
 
            De fiecare dată hotărârile care au importanţă deosebită pentru cetăţeni au fost şi vor fi publicate în presă. Probabil că se pot găsi şi în continuare soluţii ca să se publice acele hotărâri care prezintă interes pentru populaţie. Nu publicăm toate proiectele de hotărâri pe care le adoptăm noi. Eventual s-ar putea găsi o soluţie pentru publicarea borderoului cu hotărârile adoptate de consiliul local, dar pentru treaba asta se va veni cu propuneri ulterioare.
 
dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Va trebui să mai fac o precizare legat de propunerea făcută în legătură că motivarea abţinerii. Dvs. ştiţi la fel de bine ca şi mine că, atunci când votăm la această masă un material unde am un interes al meu sau al familiei mele, sau al rudelor până la gradul IV mă abţin de la acest vot şi acela se motivează. Vă mulţumesc.
 
            dl. Nicuşor Lăpădatu – consilier local
 
            Trebuie să înţelegem că trebuie să motivăm în scris situaţia pe care ne-a explicat-o dl. secretar este o situaţie deosebită, care iese din normalitate, acolo nici nu se pune problema că nu s-a face uz de abţinere. Pe noi ne interesează în general uzanţele nu în particular. Cred că colegul de la PNL are dreptate şi colegul Groza, când spune că nu trebuie să ne motivăm. Şi încă rămânem în sistem pe faptul că este neconstituţional o astfel de cerere.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            În aceste condiţii ar trebui să ne oprim aici şi să propunem, să supun votului dvs. regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Oradea aşa cum el a fost modificat.
 
            Cine este pentru? 25 voturi
            Împotrivă?
            Abţineri? 2 voturi
 
            Aş avea o rugăminte, la celelalte materiale în măsura în care ne-am lămurit un anumit punct în condiţiile în care Consiliul local a votat i-aş ruga pe toţi cei prezenţi în sală să nu mai revenim la acel punct pentru a da lămuriri odată ce am votat. Voinţa a fost exprimată a Consiliului şi cred că este suficient atât.
 
            Pct. 59. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri legate de extindere a intravilanului municipiului Oradea.
 
            dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea
 
            Stimaţi consilieri, în acest raport de specialitate ni se prezintă situaţiile pe care le regăsim astăzi privitoare la solicitări făcute de persoane fizice sau juridice privind în principal extinderea intravilanului pentru terţe dezvoltări imobiliare. Faţă de aceste solicitări care în total se ridică la o extindere de 68 ha, aveţi propunerile care au fost făcute de către compartimentul Arhitectului şef, la care noi subscriem, şi anume documentaţiile de urbanism care sunt prezentate la acest capitol şi care apoi sunt transformate în hotărâri şi care au parcurs în vechiul consiliu etape premergătoare. Au fost reglementate accesele, şi predate în patrimoniul municipiului drumurile rezultate din parcelare. Unele din aceste terenuri au fost vândute, altele au fost notate deja în CF, unele au pregătite documentaţiile de construcţie, deci acestea le propune a fi aprobate pentru a definitiva această fază intermediară. De asemenea, pentru terenurile care sunt parţial în intravilan, parţial în extravilan se propune pentru toată suprafaţa extinderea intravilanului. In această situaţie am propus promovarea acestor materiale pentru a fi finalizate. Pentru documentaţiile care nu au ajuns în consiliul municipal în momentul de faţă chiar dacă au obţinut avizul comisiei municipale de urbanism, sau nu l-au obţinut încă propunem parcurgerea etapelor de vot în consiliul municipal numai după clarificarea părţii de utilităţi pentru zona propusă pentru dezvoltare. Ce se întâmplă astăzi? În afara persoanelor fizice care construiesc case în special în zona de deal, există un grup de dezvoltatori imobiliari care parcurg doar o singură etapă şi nu îşi duc până la capăt dezvoltarea imobiliară. Se achiziţionează terenurile, se extinde intravilanul prin parcelări şi donarea drumurilor, nu se face nici un fel de amenajare de tip utilităţi, drumuri, energie electrică, iluminat public, reţele de apă şi canalizare. Se trece la vânzarea terenurilor, respectiv oamenii se apucă să construiască. Ne trezim în etapa imediat următoare cu o serie de solicitări, directe indirecte pentru extinderea utilităţilor în aceste zone. Sigur, şi noi dorim ca extinderile de utilităţi să meargă către toţi orădenii. De ele să beneficieze cât mai mulţi într-un timp cât mai scurt, cei care nu beneficiază, în mod evident nici un consiliu local nu va putea finanţa extinderea utilităţilor pe toţi orădenii în acelaşi timp. Şi atunci, noi susţine că prioritar pentru noi să ducem utilităţile în zonele de intravilan locuite, deci nu în zonele unde astăzi se încep construcţii, urmează să propunem pentru şedinţa de consiliu local ordinară un regulament legat de aceste aspecte, după o dezbatere publică atât cu dezvoltatorii imobiliari câr şi cu persoanele interesate în aşa fel încât aprobarea extinderii intravilanului pentru proiecte de o anumită anvergură să se facă în aşa fel încât atât dezvoltatorul cât şi eventualii proprietari să contribuie la rezolvarea problemei utilităţilor. Aşa cum se întâmplă în orice stat normal. Altfel, în condiţiile în care ne vom duce numai în anumite zone vom crea un avantaj pe piaţă numai pentru respectivul amplasament şi vom lăsa alte zone într-o etapă secundară sau terţiară, ceea ce duce la perturbaţii pe piaţa imobiliară. Acesta este conţinutul raportului de astăzi şi hotărârile care sunt în continuare fac referire la primele două aspecte pe care deja le-am prezentat. Terenuri care au parcurs etape şi pe care consiliul municipal Oradea a dat un acord de principiu inclusiv au fost preluate donaţiile făcute. Mulţumesc.
 
            dl. Dorin –Octavian Corcheş – consilier local
 
            Aş dori să spun că am fost plăcut surprins şi în comisia de urbnism să văd că la iniţiativa instituţiei Arhitectului şef, executivul vine în faţa noastră cu un proiect de hotărâre de consiliu local menit să scoată situaţia aberantă din punct de vedere al dezvoltării urbanistice a municipiului în care ne aflăm. Mă bucur pentru acest material şi atât eu cât şi grupul de consilieri PD-L vom susţine materialul. Mulţumesc.
 
            dl. Sarkozi Zoltan – consilier local
 
            Dl. preşedinte, aş avea o rugăminte, în acest material dacă se poate să fie inclus ca dezvoltarea acestei zone de 68 ha, suprafaţă în cartierul meu de fapt, totuşi să aibă prioritate străzile existente în vechiul intravilan al oraşului.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Viitorul regulament, cel va fi supus dezbaterii publice, a fost reţinută propunerea. Dacă mai sunt alte dezbaterii, alte luări de cuvânt, dacă nu declar închise dezbaterile şi voi supune la vot.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Amplasare hală logistică şi corp administrativ P+2, str. Calea Borşului nr. 14/D, nr. cad. 1246 – Oradea.
           
            Dacă sunt discuţii? Nu.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
           
            Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – spălătorie auro şi birouri P+M str. Meşteşugarilor nr. 27 – Oradea.
 
            Dacă sunt discuţii? Nu.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Construire imobil P+1+M cu destinaţia spaţiu comercial şi locuinţe, str. Olimpiadei nr. 27, nr. cad. 11881 – Oradea.
 
            Dacă sunt discuţii? Nu.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Etajare şi mansardare magazie cu schimbare destinaţie şi amenajare locuinţă, str. T. Vladimirescu nr. 15 – Oradea.
 
dl. Nicuşor Lăpădatu – consilier local
 
La toate aceste avize, aş dori şi am cerut şi în legislatura trecută, instituţia Arhitectului şef şi comisia de urbanism să nu mai facă aceste locuinţe sau aceste modificări în apar 7, 8 apartamente, nu au locuri de parcare stabilite. Să facă în incinta acestei construcţii, subteran, suprateran unde vor dânşii. Şi aşa străzile noastre sunt înguste de asemenea calibrate, dacă mai punem maşini deoparte şi de alta, atunci calea de acces este formală, aşa este tot oraşul la ora actuală. Am o rugăminte, la toate aceste materiale se aplică şi se aprobă numai cu condiţia ca aceste amenajări de parcare să fie în interiorul clădirii, sau unde vor ei. Pentru că mai avizăm donaţie pentru cale de acces. Calea aceea de acces dacă mai face o locuinţă şi parcăm maşina în faţă am distrus tot ce am făcut.
 
d-na. Lucia Iacob – Instituţia Arhitectului Şef
 
Toate parcările sunt amenajate în incintă pentru toate documentaţiile de urbanism propuse. Aşa se avizează în comisie. Nu ştiu la care material vă referiţi cum că nu ar avea locuri de parcare?
 
dl. Nicuşor Lăpădatu – consilier local
 
Dacă ne uităm şi vis-a-vis de Grădina Zoologică s-a făcut un hotel, nu are parcări, are parcare în afară, acum cere să-i vândă şi pe urmă se extinde. Nu este normal.
 
d-na. Lucia Iacob – Instituţia Arhitectului Şef
 
Nu este normal. Dar, noi tot ceea ce am propus în această şedinţă de consiliu am propus cu parcare în incintă. Toate documentaţiile de urbanism.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Dl. Lăpădatu vis-a-vis de propunerea dvs. am o singură întrebare. Ştiu că a fost votat în vechiul consiliu, cum aţi votat atunci?
 
dl. Nicuşor Lăpădatu – consilier local
 
            Şi atunci am făcut cerere pentru parcare în incinta acestor locuinţe sau imobile cu orice destinaţie. Tot timpul am cerut, de 4 ani de zile am cerut să se facă parcări în incintă.
 
            dl. Dan Octavian – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot pct. 5.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind rectificarea art. 1 din HCL nr. 153 din 28.02.2006 de aprobare a PUD – Staţie distribuţie carburanţi, şos. Borşului km 634 + 983, nr. cad. 2618/1 – Oradea, conform datelor cadastrale de identificare în teren a imobilului.  
 
            Dacă sunt discuţii? Nu.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Sediul asociaţiei de proprietari „108 Tuşnadului”, str. Tuşnadului FN – Oradea.
 
            Dacă sunt discuţii? Nu.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Baza sportivă şi de agrement str. Calea Sântandrei nr. 60.
 
            Dacă sunt discuţii? Nu.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Construire casă familială S+P+M, str. Caişilor nr. 6/K, nr. cad. 17930 – Oradea.
 
            Dacă sunt discuţii? Nu.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
           
            Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobare PUD – Construire două case familiale (D) S+P+1 – Etapa II, str. Stupilor nr. cad. 17484 – Oradea.
 
            Dacă sunt discuţii? Nu.
 
            Cine este pentru? unanimitate
$('#pdf_stire').popupWindow({ height:500, width:800, top:50, left:50 });