Hotărârea nr. 998/2008

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţie ,,Poartă în Cimitirul municipal Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție „Poartă în Cimitirul municipal Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr.189975/27.10.2008 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție ,,Poartă în Cimitirul municipal Oradea“

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit. d), art.45 alin.2 lit. a și e din Legea 215/2001 republicată , privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție ,,Poartă în Cimitirul municipal Oradea“, având următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar :..................Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei : din care C+M :


38,56 mii lei / 9,78 mii euro (inclusiv T.V.A)

31,17 mii lei / 7,91 mii euro (inclusiv T.V.A) (preț la 6.10.2008 - euro=3,941 lei)


Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I

Capacități :

  • - poartă acces auto de 4,20 m

  • - poartă acces pietoni de 1,40 m


38,56mii lei / 31,17 mii lei (inclusiv T.V.A)


1 buc

1 buc


Durata de realizare a investiției :

4 luni


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei municipiului Oradea sau alte surse legal constituite

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică și Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Tehnică

  • - Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.998.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila