Hotărârea nr. 997/2008

aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţie ,,Extindere reţea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție „Extindere rețea secundară de termoficare în zona blocurilor de pe str. L. Pasteur nr.32-42 ”

Analizând Raportul de specialitate nr. 189976/27.10.2008 întocmit de Direcția Tehnică - Compartimentul Planificare Investiții prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție ,,Extindere rețea secundară de termoficare în zona blocurilor de pe str. L. Pasteur nr.32-42 ”

Având în vedere:

-  art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată,

 • -   prevederile art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit. d), art.45 alin.2 lit. a și e din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție ,,Extindere rețea secundară de termoficare în zona blocurilor de pe str. L. Pasteur nr.32-42 ” , având următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..............Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar :..........................................S.C Electrocentrale S.A Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției din care C+M

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I - 2008

Anul II - 2009

Capacități :

- extindere rețea de termoficare cu conducte


1916,45 mii lei / 540,04 mii euro (inclusiv T.V.A)

1632,69 mii lei / 460,08 mii euro (inclusiv T.V.A) (euro=3,5487 lei la 3.09.2008)

500,00 mii lei / 425,97 mii lei (inclusiv T.V.A)

1416,45 mii lei / 1206,72 mii lei (inclusiv T.V.A)

955 m


de oțel preizolate


 • - cămine de racordare                                             26 buc

 • - mărirea capacității punctului termic prin mărirea capacității schimbătorului de căldura cu 0,9 Gcal/h și înlocuirea pompelor de circulație existente cu un grup de pompare echipat cu 3 pompe

Durata de realizare a investiției :                  5 luni

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele proprii ale S.C Electrocentrale S.A Oradea , eșalonat pe anul 2008 respectiv 2009.

Art. 2Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică și S.C Electrocentrale Oradea S.A

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Direcția Tehnică

 • - S.C Electrocentrale Oradea S.A

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Octavian Dan


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.997.