Hotărârea nr. 996/2008

privind aprobarea elaborării Master-planul pentru Managementul Integrat al Energiei Termice pentru Municipiul Oradea ca document public de politică energetică a municipiului Oradea

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

cc90b885a218e1d686aa3e33abf04b46dde88d9dc4930e477046cafee380f76b

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea elaborării Master-planul pentru Managementul Integrat al Energiei Termice pentru Municipiul Oradea ca document public de politică energetică a municipiului Oradea

Ținând cont de raportul de specialitate înregistrat sub nr.190.387 din 28 octombrie 2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune aprobarea elaborării Master-planul pentru Managementul Integrat al Energiei Termice pentru Municipiul Oradea, ca document de interes public și de politică energetică a municipiului Oradea,

Deoarece caracterul excepțional al proiectului de hotărâre este determinat de faptul că resursele Programului Operațional Regional și ale Programului Operațional Sectorial POS-Mediu sunt limitate, iar principiul după care se alocă resursele este primul venit-primul servit, iar aceasta face ca orice zi de întârziere în depunerea aplicației de finanțare să compromită șansele de a obține fonduri nerambursabile pentru proiecte de interes major ale municipiului Oradea.

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art.36 alin.(2), lit.d) și ale alin.(6), lit.a) punctul 14 și art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Se aprobă elaborarea Master-planul pentru Managementul Integrat al Energiei Termice pentru Municipiul Oradea, pentru perioada 2008 - 2038 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Master-planul va cuprinde lista cu obiectivele de investiții așa cum sunt acestea stabilite prin Conceptul Integrat de Management al Energiei Termice precum și elementele financiare care privesc macro-sustenabilitatea proiectului de modernizare a energiei termice în Municipiul Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Oradea și Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  Direcția Economică;

 • -  Biroul de Presă al municipiului Oradea;

 • -  Se publică pe pagina de web a primăriei municipiului Oradea www.oradea.ro;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -  Se traduce într-o limbă de circulație internațională, limba engleză;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.996.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila

ANEXĂ

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.996 din 30 oct. 2008

MASTER-PLANUL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL ENERGIEI TERMICE PENTRU MUNICIPIUL ORADEA

Master Planul trebuie să furnizeze date privind:

 • 1. Planurile de dezvoltare urbană și regională, precum și date socio-economice cu privire la zona proiectului

 • -     Informații cu privire la urbanismul actual, date socio-economice și alte informații de bază privind grupurile țintă, inclusiv activități comerciale și industriale locale și perspectivele de dezvoltare pe termen mediu și lung.

 • -     O estimare a celor mai probabile tendințe de dezvoltare pe o perioada de 30 de ani la nivel de județ/regiune (dacă nu există un plan de dezvoltare oficial pentru aglomerările din zona cuprinsă în proiect).

 • -     Date socio-economice (inclusiv informații cu privire la veniturile pe gospodărie, mărimea gospodăriilor, cheltuieli medii pentru bunuri esențiale, consum de apă pe cap de locuitor și pe zi etc.) obținute din surse locale și verificate pe bază de sondaje limitate (descrierea detaliată a metodologiei propuse pentru aceste sondaje se va prezenta în Propunerea tehnică).

 • 2. Situația actuală în sistemele de termoficare, nevoia de reabilitare și estimarea costurilor

 • - Baza de date de costuri unitare trebuie să conțină date privind costuri unitare legate de proiectele din domeniul termoficării ce vor fi utilizate pentru devizele de cost necesare prezentului contract.

 • - Studii de investigare

 • 3. Propuneri de parametri fundamentali de proiectare pentru o perioada de 30 de ani

 • 4. Dezvoltarea unui model al macro-suportabilității pentru o perioadă de proiectare de 30 de ani

 • 5. Elaborarea Master Planului pentru servicii de termoficare la nivel municipal pe o perioadă de 30 de ani

 • 6. Stabilirea priorităților de investiții în vederea includerii în prima etapă a Master Planului

Sistemul de termoficare propus pentru cofinanțare UE cu includerea măsurilor prioritare cu impact pozitiv asupra calității și cantității de servicii furnizate și asupra protecției mediului.

 • 7. Concluziile evaluării macro-suportabilității și prefezabilității proiectului

 • -      Respectarea criteriilor privind raportul de macro-suportabilitate, structura instituțională și fiabilitatea financiară a activității (dacă o alternativă a proiectului nu respectă criteriul macro-suportabilității, ea va trebui redimensionată corespunzător, iar dacă se găsește o alternativă potrivită va putea fi verificată și prin prisma altor criterii.

 • -      Identificarea lipsurilor (de natură instituțională, financiară, tehnică etc.) ce vor fi discutate într-un Raport intermediar în vederea adoptării acțiunilor corective într-un termen cât mai apropiat.

Master Planul va avea atașată lista de investiții rezultată în urma prioritizării, precum și documente care demonstrează faptul că autoritățile locale sunt de acord cu lista propusă.

Oradea, 30 octombrie 2008.