Hotărârea nr. 991/2008

privind aprobarea revizuirii strategiei energetice a municipiului Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.572/14 iulie 2008

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

c73525851560769336a022711f31704a731512d4cfcf3c8f0bf1653a5b992fff

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea revizuirii strategiei energetice a municipiului Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.572/14 iulie 2008

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.190.384 din 28 oct. 2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă si Finanțări Externe propune revizuirea strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea în sensul achiziționării unul bloc energetic nou, care va produce energie electrică si termică în cogenerare, format dintr-un cazan dublu-corp, cu supraîncălzire intermediară, instalație de desulfurare si o turbină cu abur de cca 50 MW.

Caracterul excepțional al hotărârii de Consiliu Local îl constituie faptul că investiția este considerată de interes major pentru municipiul Oradea, iar finanțarea sa urmează să fie asigurată din Programul Operațional Sectorial POS MEDIU-Axa 3 Termoficare. Resursele alocate pentru această axă sunt limitate iar principiul de finanțare este primul venit-primul servit. Orice zi de întârziere poate compromite șansa municipiului Oradea de a accesa fonduri nerambrusabile pentru realizarea acestei investiții cu impact major pentru comunitatea locală.

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art.36, alin.(2), lit.d) si ale alin.(6), lit.a) punctul 14 art.45 alin.2 lit.d din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă S T E

Art.1 Se aprobă modificarea soluției nr. 1 de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea prin achiziționarea unul bloc energetic nou, care va produce energie electrică si termică în cogenerare, format dintr-un cazan dublu-corp, cu supraîncălzire intermediară, instalație de desulfurare si o turbină cu abur de cca 50 MW.

Art.2. Blocul energetic nou va funcționa pe baza de cărbune achiziționat prin licitație publică conform legislației în vigoare privind achizițiile publice (O.U.G. 34/2006 privind achizițiile publice) argumentat de faptul că în perioada de iarnă se înregistrează un consum de 2.500t/zi de cărbune, respectiv un consum de 600.000 t/an si că cea mai importantă sursă o constituie cărbunele din exploatarea Voievozi.

Art.3. Cu modificările propuse la art. 1 si art. 2 din prezenta hotărâre se păstrează soluția nr.1 prevăzută în Strategia de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea al cărei conținut este după cum urmează:

Soluția 1.

Este bazată pe menținerea actualului sistem de furnizare energie termică din o sursă majoră, CET Oradea

I existentă, cu reabilitarea instalațiilor de producere a energiei termice. Varianta se bazează pe menținerea și extinderea producerii energiei termice în cogenerare, odată cu producerea de energie electrică. Pentru transport și distribuție energie termica vor fi utilizate sistemele actuale, în condițiile în care ele trebuie redimensionate și reabilitate pentru reducerea pierderilor de operare. În paralel cu acest sistem, va continua să funcționeze producerea și distribuția energiei termice având ca sursă energia geotermală, completată cu utilizarea gazului metan pentru acoperirea vârfurilor. Față de situația actuală, ponderea energiei geotermale va crește, așa cum este prezentat în capitolele anterioare. Operatorul și deținătorul concesiunii exploatării resurselor de apă geotermală își va extinde activitatea de furnizare energie termică în limitele estimate de capacitatea de procesare.

Pentru Unitățile de producție energie termică

Soluția 1.

Producerea energiei termice se face in CET Oradea I în următoarele condiții:

 • a) se va produce energie termică in boilere de termoficare cu ajutorul aburului prelevat de la turbinele pe abur existente.

Cazanele de abur funcționând pe cărbune vor fi exploatate până în anul 2011, conform prevederilor autorizației integrate de mediu. Costurile de investiții necesare retehnologizării cazanelor C4, C5 si C6 pentru desulfurare, reducerea emisiilor și a pulberilor, denoxare și emisii pulberi la concasare sunt foarte mari și nu pot fi suportate în condițiile actuale de municipalitate. Până în 2011 aceste cazane vor funcționa în regim de vârf, pe perioada de iarnă pentru producere abur energetic. Pe viitor, ca o posibilitate de înlocuire a cărbunelui, este oportună analiza posibilităților de continuare a producerii de energie termică prin arderea biomasei sub diferite forme disponibile în zonă.

 • b) cazanele C1, C2 si C3 funcționând pe gaze naturale vor fi modernizate pe partea de ardere conform prevederilor autorizației integrate de mediu.

Aceste cazane urmează să funcționeze în următoarele condiții:

 • - în regim de bază până la construirea unui grup nou de cogenerare în ciclu combinat, dimensionat pentru regimul de bază.

 • - în regim de vârf, împreună cu cazanele de abur pe cărbune până la scoaterea acestora din funcțiune (anul 2011).

 • - turbinele de abur existente vor fi utilizate pentru producerea energiei electrice în cogenerare cu energia termică. Determinant va fi necesarul de energie termică pentru termoficare. Turbinele de abur vor funcționa la capacitatea dictată de cazanele de abur aflate în funcțiune pentru acoperirea necesarului de energie termică.

Va fi instalat un grup de cogenerare ciclu combinat pentru funcționarea în regim de bază. Grupul este dimensionat pentru necesarul de energie termică mediu de vară estimat și urmează să funcționeze pe gaze naturale. Componenta ciclului combinat este:

 • •  T urboagregat pe gaze naturale de 25 MWe;

 • •  Cazan recuperator de abur, cu ardere suplimentara pe gaze naturale;

 • •  T urbina de abur de 6 MWe cu contrapresiune;

 • •  Boiler de termoficare cu capacitatea 20 Gcal/h;

În CET vor fi realizate lucrări de modernizare și reabilitare la celelalte instalații auxiliare precum și lucrări de adaptare a capacității centralei la cerințele pieței.

Producerea energiei termice în centralele termice cu apă geotermală și suplimentare cu ardere gaze naturale se realizează conform programului de extindere a utilizării apei geotermale. În prezent sunt în exploatare 10 sonde de producție, cu un debit mediu de 65 l/s și o temperatură de evacuare cuprinsă între 30 si 45° C. Puterea termică actuală este de aproximativ 15 MW cu un factor de utilizare de cca. 35 %, iar cantitatea de energie termică extrasă din zăcământ în anul 2000 - și pusă la dispoziția utilizatorilor - a fost de 53.200 MWht.

Exploatarea perimetrului în perioada 1986-2000 s-a făcut respectând restricționarea debitul maxim anual de 90 l/s ,media anuală realizată fiind de 87 l/s (raportat la zilele efective de producție) și de 76 l/s (raportat la numărul total de zile ale anului).

Pentru atragerea de noi resurse geotermale în circuitul energetic al municipiului, a fost necesară reevaluarea rezervelor exploatabile ale zăcământului în condițiile generalizării exploatării cu reinjectie, concomitent cu realizarea extracției cu pompe submersibile.

Pe baza datelor de cunoaștere obținute atât prin cercetare (geologică, hidrogeologică, chimică, izotopică și hidrodinamică), cât și prin a celor rezultate din urmărirea parametrilor de producție, s-a elaborat un model de zăcământ, care a fundamentat simularea numerică și analitică a evoluției zăcământului - pe o perioadă de 30 ani -în mai multe variante de exploatare și au fost reevaluate resursele și rezervele exploatabile de căldură ale acviferului triastic Oradea la data de 1 ianuarie 1996, cu asigurare de 20 de ani, pentru un debit anual de 240 l/s, în exploatare cu reinjecție.

Față de datele prezentate, considerăm că unele dintre acestea sunt prea optimiste atât în ceea ce privește debitele disponibile, cât și cantitățile ce se pot direcționa către sistemul de încălzire urbană. Astfel, este de remarcat gradul de utilizare al potențialului sondelor existente, care nu depășește 35%. De asemenea, pentru apa geotermală extrasă mai sunt și alte oportunități de valorificare, în special la agenții economici din zonă.

Considerăm că sistemul de producere și distribuție energie termică pe baza energiei geotermale, completat cu cazane de apă caldă funcționând cu gaze naturale pentru acoperirea vârfurilor, poate atinge capacitatea de 60 Gcal/h. Unitățile noi ce trebuiesc dezvoltate sunt:

 • - capacități de extracție, injecție și repompare apa geotermală, sonde și unități de pompare circa 160 l/s;

 • - capacități de producere energie termică din apa geotermală 25 Gcal/h;

 • - capacități de încălzire suplimentară cu cazane funcționând pe gaze naturale circa 15 Gcal/h.

Pentru rețeaua de transport agent termic primar (apa fierbinte) Soluția 1.

Transportul energiei termice se face în următoarele condiții:

a.) se va utiliza rețeaua primară existenta de transport energie termică produsă în CET Oradea I;

b) rețeaua primară va fi redimensionată pentru cerințele de consum estimate în condițiile de calcul:

 • -  cu considerarea anvelopării clădirilor de locuințe;

 • -  cu reducerea pierderilor în sistemele de transport la 7% din energia transportată;

 • - cu renunțarea la consumatorii preluați în sistemul de alimentare cu energie termică produsă cu apă geotermală;

 • -  rețeaua primară va fi reabilitată prin schimbarea conductelor existente cu conducte preizolate, instalate subteran în soluții moderne de limitare a pierderilor de energie termică. Acolo unde rețelele primare au fost reabilitate în condiții corespunzătoare, vor fi păstrate rețelele existente, chiar dacă din calcul rezultă posibila diminuare a diametrelor;

 • -  pentru rețele primare de distribuție energie termică produsă în centrale termice din apă geotermală, vor fi făcute redimensionări și reabilitări prin înlocuiri de rețele cu conducte preizolate.

Pentru modernizare si amortizarea punctelor de termoficare Soluția 1.

Reabilitarea punctelor termice va fi făcută în următoarele condiții:

 • a) se vor utiliza punctele termice existente;

 • b) instalațiile de transformare (schimbătoarele de căldură) și pompare din punctele termice vor fi dimensionate : .

 • - cu considerarea anvelopării clădirilor de locuințe;

 • - cu reducerea pierderilor în sistemele de distribuție la 8% din energia vehiculată, atât pentru încălzire cât și pentru apa caldă menajeră;

 • - vor fi realizate circuite de recirculare pentru apa caldă menajeră până la scara imobilelor;

 • c) vor fi reabilitate instalațiile termice din punctele termice;

 • d) punctele termice alimentate din sistemul de alimentare cu energie termică produsă cu apă geotermală. Pentru aceste puncte termice vor fi realizate lucrări similare de reabilitare pe baza dimensionărilor de necesar de căldură și apă caldă de consum.

Pentru rețeaua de distribuție a apei calde și a agentului termic de încălzire Soluția 1.

Reabilitarea rețelelor termice de distribuție va fi făcută în următoarele condiții:

 • - vor fi dimensionate rețelele de distribuție la necesarul de energie termică pentru încălzire rezultate în urma anvelopării clădirilor;

 • - dimensionarea va fi făcută ținând seama de cerința ca pierderile în sistemul secundar de distribuție să nu depășească 8% din energia vehiculată;

- reabilitarea rețelelor secundare se va face pentru noile dimensiuni, în condițiile în care se instalează rețele preizolate, subterane;

 • - acolo unde rețelele secundare sunt deja reabilitate în condiții corespunzătoare, acestea vor fi păstrate, chiar dacă din calcule rezultă posibilitatea de reducere a diametrelor;

 • - pentru rețelele secundare alimentate din centralele pe apă geotermală se vor aplica aceleași criterii în vederea reabilitării.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Oradea, Direcția de Dezvoltare Durabilă si Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea si S.C. Electrocentrale S.A.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltarea Durabilă si Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea ;

 • - S.C. Electrocentrale S.A.;

 • -  se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • - se publică pe site-ul municipiului Oradea www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.991.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila