Hotărârea nr. 989/2008

privind aprobarea îndreptării erorii materiale prevăzute la art. 2) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 707/2008 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Pol

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea îndreptării erorii materiale prevăzute la art. 2) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 707/2008 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Poliția Comunitară a municipiului

Oradea, începând cu data de 15.09.2008

Analizând Raportul de specialitate nr.190.577 din data de 28.10.2008, întocmit de către Poliția Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea îndreptării erorii materiale prevăzute la art.2) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 707/2008, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Poliția Comunitară a municipiului Oradea, începând cu data de 15.09.2008, cu următorul conținut:

„Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică de la 15.09.2008, dată de la care se abrogă: art. 4) alin. (2) și (3), art.6), art.7) și art.8) din H.C.L. nr. 671 / 2005, precum și dispozițiile Hotărârilor Consiliului local nr.675 / 2005 și 108/ 2007 ''

În temeiul:


  • - O.G. nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată ;

  • - H.G. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

In baza art.36 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. b) art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale prevăzute la art.2) din Hotărârea

Consiliului local al municipiului Oradea nr.707/2008 și care va avea următorul conținut : ,,Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică de la 15.09.2008, dată de la care se abrogă: art. 4) alin. (2) și (3), art.6), art.7) și art.8) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.671 / 2005, precum și dispozițiile Hotărârilor Consiliului local nr. 675 / 2005 și 108 / 2007 ''.

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea, conducerea Poliției Comunitare Oradea și Biroul Resurse Umane .

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Resurse Umane

  • -   Poliția Comunitară Oradea.

    Oradea, 30 octombrie 2008

    Nr.989.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi