Hotărârea nr. 987/2008

Privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Compania de Apă Oradea SA pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

Privind modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Compania de Apă Oradea SA pe anul 2008

Analizând raportul de specialitate nr.190700/29.10.2008, întocmit de Direcția Economică -Biroul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2008 la SC Compania de Apă Oradea SA,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 187/2008 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 la SC Compania de Apă Oradea SA a fost aprobată forma inițială a listei cu obiectivele de investiții la SC Compania de Apă Oradea SA

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 522/.2008 s-a aprobat o nouă listă cu obiectivele de investiții pentru anul 2008 la SC Compania de Apă Oradea SA,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct 14 și art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1 Se aprobă modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Compania de Apă Oradea SA pe anul 2008, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică si SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnică

  • • SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Ionel Vila


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.987.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

COMPARTIMENTUL INVESTIȚII

Anexa 8


URMĂRIRE ACHIZIȚII PUBLICE

PLAN propus 2008

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

PLAN APROBAT 2008

PLAN PROPUS 2008

TOTAL din

care:

Finanțate din:

TOTAL din care:

Finanțate din:

Surse proprii

Credit

Extern

Buget stat

Buget local

Surse proprii

Credit

Extern

Buget stat

Buget local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

TOTAL GENERAL din care:

125,451.00

14,000.00

26,800.00

80,821.00

3,830.00

131,251.00

14,000.00

26,800.00

80,821.00

9,630.00

CAP. 70.02. - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

97,216.30

12,422.00

645.00

80,821.00

3,328.30

102,254.30

12,216.00

645.00

80,821.00

8,572.30

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

12,698.90

9,389.00

0.00

0.00

3,309.90

16,306.90

8,344.00

0.00

0.00

7,962.90

1

Lucrări de reabilitare rețele de apă și canalizare, corelat lucrări de reabilitare,

2,381.00

1,661.00

720.00

3,564.00

409.00

3,155.00

2

Lucrări de reabilitare rețele de apă și canalizare, conform      ANEXA - 4h -3

559.80

65.00

494.80

689.80

65.00

624.80

3

Asigurarea utilităților de alimentare cu apă și canal pentru cartierul Tineretului

943.80

943.80

2,014.80

2,014.80

4

Reabilitare rețea de apă pe str. Meșteșugarilor, O. Densușeanu, Uzinelor,

1,335.30

710.00

625.30

1,752.30

110.00

1,642.30

5

Alimentare cu energie electrică a punctului de masura apă și canal Oradea - Sânmartin

10.00

10.00

10.00

10.00

6

Bloc locuințe 54 ap. str. T. Vladimirescu

506.00

506.00

450.00

450.00

7

Fibra optică

100.00

100.00

100.00

100.00

8

Împrejmuire zonă de protecție sanitară la uzinele de apă

263.00

263.00

700.00

700.00

9

Reabilitarea conductei Dn 800 de la Uzina

5 la S.C SELGROS

574.00

574.00

1,000.00

1,000.00

10

Extindere la rețelele de apă și canal menajer ptr. pe str. Făcliei, D. Golescu - etapa I, II,

526.00

526.00

526.00

526.00

11

Datorie externă BERD pentru MUDP II și ISPA (rate, taxe,comisioane,dobânzi)

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

B

LUCRĂRI NOI

81,515.40

676.00

0.00

80,821.00

18.40

83,212.40

1,782.00

0.00

80,821.00

609.40

1

Priza pentru alimentare cu apă în municipiul Oradea

10.00

10.00

10.00

10.00

2

Reabilitare branșament electric

SH:113 114 116 117 123 126

7.00

7.00

7.00

7.00

3

atmosferice la toate stațiile de hidrofor (75)

75.00

75.00

75.00

75.00

4

Înlocuirea cablurilor de alimentare cu en. electrică la Stația de pompare ape uzate

81.00

81.00

81.00

81.00

5

Reabilitare Coloană Auto:betonare curte, amenajare garaje rampă spălare, SH,

100.00

100.00

100.00

100.00

6

Constructie cladire depozit auto transport

10.00

10.00

10.00

10.00

7

Amenajare si compartimentare cladire adiministrativa St. Epurare

43.00

43.00

43.00

43.00

8

Reabilitare Sediu str. D. Zamfirescu, str. A. Muresanu

250.00

250.00

310.00

310.00

9

Refacere taluze camine de dren la Uzinele de apa + șarpanta Uzinele 2 și 5

100.00

100.00

100.00

100.00

10

Reabilitare rețele din azbociment și branșamentele aferente din plumb și oțel

18.40

18.40

849.40

240.00

609.40

11

Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în mun. Oradea

80,821.00

80,821.00

80,821.00

80,821.00

12

Reabilitarea rețelelor de apă pe str. Micsandrelor, Oradea

0.00

60.00

60.00

13

Amenajarea și recompartim. Corpurilor A, B și C din cladire St.Epurare PT+CS+DE

0.00

230.00

230.00

14

Asigurare utilități pt. case - Habitat strada

Voltaire nr. 2

0.00

81.00

81.00

15

Construcție șarpantă la stația de pompare, post trafo, amenajare camera filtrelor la

0.00

400.00

400.00

16

Construcție șarpantă la stația de pompare, post trafo, amenajare camera filtrelor la

0.00

35.00

35.00

C.

ALTE CHELTUIELI

3,002.00

2,357.00

645.00

0.00

0.00

2,735.00

2,090.00

645.00

0.00

0.00

1

Dotări mijloace fixe - ANEXA 4

1,290.00

1,290.00

1,290.00

1,290.00

2

Proiecte - servicii apă, taxe - ANEXA 5

1,067.00

1,067.00

800.00

800.00

3

Asistentă tehnică și supervizare-Program IS

P      645.00

645.00

645.00

645.00

CAP. 74.02. - Protecția mediului

28,234.70

1,578.00

26,155.00

501.70

28,996.70

1,784.00

26,155.00

1,057.70

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28,234.70

1,578.00

26,155.00

0.00

501.70

28,996.70

1,784.00

26,155.00

0.00

1,057.70

1

Extinderea canalizării in vederea depoluării râului Crisul Repede ISPA (BERD II )

9,637.70

9,210.00

427.70

10,193.70

9,210.00

983.70

2

Modernizarea tehnologică a St.de Epurare a mun.Oradea în vederea depoluării râului

16,945.00

16,945.00

16,945.00

16,945.00

3

Lucrări de reabilitare rețele de canal cu probleme - ANEXA 3

1,504.00

1,504.00

1,710.00

1,710.00

4

Înlocuire rețele de canal pluvial -str. Depoului

148.00

74.00

148.00

74.00

74.00

30 October 2008


Anexa 1


Nr. ________ din ________


PROPUNEREA

LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2008 CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET

INV/C+M        mii RON

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare inițială

Valoarea totală reactualizată

Realizări preliminate la data de 12/31/2007

Rămas de executat

Prevederi

2008 Total din care

Finanțate din

PIF

Surse proprii

Credite

Alte

surse legale

Total alocatii bugetare

din care

Oi

s

Extern

stat

local

0

1

2

3

4

5

6

7

00

9

10

11

12

13

14

469,899.64

489,980.64

122,872.19

367,108.45

131,251.00

14,000.00

0.00

26,800.00

90,451.00

80,821.00

9,630.00

TOTAL GENERAL din care:

330,589.52

349,352.44

73,357.03

276,461.19

90,681.07

5,741.60

0.00

11,678.00

73,261.47

64,656.80

8,604.67

CAP. 70.02. - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

386,483.24

401,481.84

64,792.39

336,689.45

102,254.30

12,216.00

0.00

645.00

89,393.30

80,821.00

8,572.30

281,649.67

295,838.92

35,438.63

260,866.07

76,395.72

4,085.44

0.00

72,310.28

64,656.80

7,653.48

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

92,539.64

107,538.24

40,777.79

66,760.45

16,306.90

8,344.00

0.00

7,962.90

7,962.90

40,779.19

54,968.44

20,581.14

34,387.30

9,773.84

2,607.88

0.00

7,165.96

7,165.96

Lucrări de reabilitare rețele de apă și canalizare, corelat lucrări

21,281.53

35,109.00

10,641.00

24,468.00

3,564.00

409.00

3,155.00

3,155.00

1

de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii M.O., conform ANEXA - 4h-2

20,217.45

33,353.55

10,108.95

23,244.60

3,344.90

347.65

0.00

2,997.25

2,997.25

2009

2

Lucrări de reabilitare rețele de apă și canalizare, conform

5,564.00

5,564.00

2,500.00

3,064.00

689.80

65.00

624.80

624.80

ANEXA - 4h -3

5,285.80

5,285.80

2,375.00

2,910.80

655.31

61.75

0.00

593.56

593.56

2009

3

Asigurarea utilităților de alimentare cu apă și canal pentru

4,680.00

4,680.00

1,520.00

3,160.00

2,014.80

2,014.80

2,014.80

Cartierul Tineretului

4,165.20

4,165.20

1,352.80

2,812.40

1,793.17

0.00

1,793.17

1,793.17

2010

4

Reabilitare rețea de apă pe str. Meșteșugarilor

3,174.50

3,174.50

1,500.00

1,674.50

1,752.30

110.00

1,642.30

1,642.30

O. Densușeanu, Uzinelor, Podului

2,539.60

2,539.60

1,200.00

1,339.60

1,401.84

88.00

0.00

1,313.84

1,313.84

2008

5

Alimentare cu energie electrică a punctului de

210.68

210.68

4.20

206.48

10.00

10.00

masura apă și canal Oradea - Sânmartin

73.11

73.11

1.46

71.65

3.48

3.48

0.00

2009

6

Bloc locuințe

1,177.20

1,177.20

654.20

523.00

450.00

450.00

54 ap. str. T. Vladimirescu

1,059.48

1,059.48

588.78

470.70

405.00

405.00

0.00

2008

7

Fibra optică

389.00

556.00

336.00

220.00

100.00

100.00

365.66

522.64

315.84

206.80

94.00

94.00

0.00

2010

8

Împrejmuire zonă de protecție sanitară la

710.39

760.39

380.39

380.00

700.00

700.00

0.00

uzinele de apă

667.77

714.77

357.57

357.20

658.00

658.00

0.00

2008

9

Reabilitarea conductei Dn 800 de la Uzina 5

3,019.00

3,019.00

2,445.00

574.00

1,000.00

1,000.00

la S.C SELGROS

2,868.05

2,868.05

2,322.75

545.30

950.00

950.00

0.00

2008

10

Extindere la rețelele de apă și canal menajer ptr.

3,974.24

4,928.37

2,200.00

2,728.37

526.00

526.00

526.00

pe str. Făcliei, D. Golescu - etapa I, II, III.

3,537.07

4,386.25

1,958.00

2,428.25

468.14

0.00

468.14

468.14

2009

11

Datorie externă BERD pentru MUDP II și ISPA (rate, taxe,comisioane,dobânzi)

48,359.10

48,359.10

18,597.00

29,762.10

5,500.00

5,500.00

2012

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare inițială

Valoarea totală reactualizată

Realizări preliminate la data de 12/31/2007

Rămas de executat

Prevederi

2008

Total

din care

Finanțate din

PIF

Surse proprii

Credite

Alte surse legale

Total alocatii bugetare

din care

s

Extern

stat

local

0

1

2

3

4

5

6

7

00

9

10

11

12

13

14

B

LUCRĂ RI NOI

271,683.00

271,683.00

16,677.00

255,006.00

83,212.40

1,782.00

0.00

81,430.40

80,821.00

609.40

240,870.48

240,870.48

14,857.49

226,478.77

66,621.88

1,477.56

0.00

65,144.32

64,656.80

487.52

1

Priza pentru alimentare cu apă în

7,874.00

7,874.00

374.00

7,500.00

10.00

10.00

Municipiul Oradea

7,322.82

7,322.82

347.82

6,975.00

9.30

9.30

0.00

2010

2

Reabilitare branșament electric SH:113,114,116,117,

107.00

107.00

107.00

7.00

7.00

123,126,127,136,202,513,604,611,845,849,871,875,878,913

100.58

100.58

100.58

6.58

6.58

0.00

2009

3

Protecția împotriva descărcărilor atmosferice

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

la toate stațiile de hidrofor (75)

73.50

73.50

73.50

73.50

73.50

0.00

2008

4

Înlocuirea cablurilor de alimentare cu en. electrică

81.00

81.00

81.00

81.00

81.00

la Stația de pompare ape uzate Brătianu și Sovata I

79.38

79.38

79.38

79.38

79.38

0.00

2008

5

Reabilitare Coloană Auto:betonare curte, amenajare garaje

3,470.00

3,470.00

3,470.00

100.00

100.00

rampă spălare, SH, antifonare atelier , Sediu canal

2,776.00

2,776.00

2,776.00

80.00

80.00

0.00

2010

6

Constructie cladire depozit auto

364.00

364.00

364.00

10.00

10.00

transpot

291.20

291.20

291.20

8.00

8.00

0.00

2010

7

Amenajare si compartimentare

1,100.00

1,100.00

1,100.00

43.00

43.00

cladire adiministrativa St. Epurare

880.00

880.00

880.00

34.40

34.40

0.00

2010

8

Reabilitare Sediu str. D. Zamfirescu, str. A. Muresanu

3,470.00

3,470.00

3,470.00

310.00

310.00

2,776.00

2,776.00

2,776.00

248.00

248.00

0.00

2008

9

Refacere taluze

440.00

440.00

440.00

100.00

100.00

camine de dren la Uzinele de apa + sarpanta Uzinele 2 și 5

352.00

352.00

352.00

80.00

80.00

0.00

2009

10

Reabilitare rețele din azbociment și branșamentele aferente din

110,920.00

110,920.00

228.00

110,692.00

849.40

240.00

609.40

609.40

plumb și oțel din Mun. Oradea ANEXA 4h-4

102,947.00

102,947.00

202.92

98,515.88

701.12

213.60

487.52

487.52

2010

11

Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Mun. Oradea

143,782.00

123,272.00

143,782.00

123,272.00

16,075.00

14,306.75

127,707.00

113,659.23

80,821.00

64,656.80

80,821.00

64,656.80

80,821.00

64,656.80

2009

12

Reabilitarea rețelelor de apă pe str. Micsandrelor, Oradea

60.00

60.00

48.00

48.00

0.00

2008

13

Amenajarea și recompartim. Corpurilor A, B și C din cladire

230.00

230.00

St.Epurare PT+CS+DE

184.00

184.00

0.00

2008

14

Asigurare utilități pt. case - Habitat strada Voltaire nr. 2

81.00

81.00

64.80

64.80

0.00

2008

15

Construcție șarpantă la stația de pompare, post trafo, amenajare

400.00

400.00

camera filtrelor la stația de pompare nr. 5 din cadrul Uz. de apă

320.00

320.00

0.00

2008

16

Construcție șarpantă la stația de pompare, post trafo, amenajare

35.00

35.00

camera filtrelor la stația de pompare nr. 2 din cadrul Uz. de apă

28.00

28.00

0.00

2008

C.

ALTE CHELTUIELI

22,260.60

22,260.60

7,337.60

14,923.00

2,735.00

2,090.00

0.00

645.00

1

Dotări mijloace fixe - ANEXA 4

7,100.00

7,100.00

1,800.00

5,300.00

1,290.00

1,290.00

2008

2

Proiecte - servicii apă, taxe - ANEXA 5

9,678.00

9,678.00

700.00

8,978.00

800.00

800.00

2009

3

Asistentă tehnică și supervizare-Program ISPA

5,482.60

5,482.60

4,837.60

645.00

645.00

645.00

2008

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare inițială

Valoarea totală reactualizată

Realizări preliminate la data de 12/31/2007

Rămas de executat

Prevederi

2008

Total

din care

Finanțate din

PIF

Surse proprii

Credite

Alte surse legale

Total alocatii bugetare

din care

s

Extern

stat

local

0

1

2

3

4

5

6

7

00

9

10

11

12

13

14

CAP. 74.02. - Protecția mediului

83,416.40

88,498.80

58,079.80

30,419.00

28,996.70

1,784.00

0.00

26,155.00

1,057.70

1,057.70

48,939.85

53,513.52

37,918.39

15,595.12

14,285.35

1,656.16

0.00

11,678.00

951.19

951.19

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

83,416.40

88,498.80

58,079.80

30,419.00

28,996.70

1,784.00

0.00

26,155.00

1,057.70

1,057.70

48,939.85

53,513.52

37,918.39

15,595.12

14,285.35

1,656.16

0.00

11,678.00

951.19

951.19

1

Extinderea canalizării in vederea depoluă rii

38,710.80

43,743.20

33,477.20

10,266.00

10,193.70

9,210.00

983.70

983.70

râului Crisul Repede ISPA (BERD II )

34,839.72

39,368.88

30,129.48

9,239.40

9,174.33

0.00

8,289.00

885.33

885.33

2008

2

Modernizarea tehnologică a St.de Epurare a Mun.Oradea

37,610.80

37,610.80

20,665.80

16,945.00

16,945.00

16,945.00

în vederea depoluării râului Crișul Repede ISPA (BERD II)

7,522.16

7,522.16

4,133.16

3,389.00

3,389.00

0.00

3,389.00

2008

3

Lucrări de reabilitare rețele de canal cu probleme - ANEXA 3

6,590.00

6,590.00

3,800.00

2,790.00

1,710.00

1,710.00

6,128.70

6,128.70

3,534.00

2,594.70

1,590.30

1,590.30

0.00

2009

4

Înlocuire rețele de

504.80

554.80

136.80

418.00

148.00

74.00

74.00

74.00

canal pluvial -str. Depoului

449.27

493.77

121.75

372.02

131.72

65.86

65.86

2008

30 October 2008

Lucrări de reabilitare/extindere rețele de apă și canalizare, corelat cu lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii municipiului Oradea

MII LEI

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

VALOARE APROBATĂ (decontată)

PROPUNERE 2008 (diferență)

TOTAL

PROPUNERE 2008

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL din care:

2,381.00

2,844.00

3,564.00

BUGET LOCAL

720.00

2,435.00

3,155.00

1

H. IBSEN - CM+eCP

90.00

90.00

2

HOREA A+CP

50.00

50.00

3

IULIU MANIU

449.00

449.00

4

BORESECULUI

0.00

5

AVRAM IANCU

50.00

50.00

6

ALMASULUI

0.00

7

ARDEALULUI

0.00

8

MENUMORUT

400.00

400.00

9

MARGARETEI

0.00

10

GRAURILOR

260.00

260.00

11

TRAIAN VUIA

0.00

12

GH.I.SISESTI

0.00

13

CAZABAN

244.00

244.00

14

ION RATIU

0.00

15

MUZEULUI

0.00

16

MIRON COSTIN

472.00

378.00

850.00

17

STANISOAREI

0.00

18

ION BOGDAN

197.00

23.00

220.00

19

SELEUSULUI

20

LUMINTEI

51.00

51.00

21

THEODOR AMAN

30.00

30.00

22

ADY ENDRE

310.00

310.00

23

GUTENBERG

151.00

151.00

SURSE PROPRII

1,661.00

409.00

409.00

1

MIRON COSTIN

459.00

2

ION BOGDAN

203.00

3

BUMBACULUI

999.00

409.00

409.00

Lucrări de reabilitare rețele canal cu probleme

MII LEI

Nr crt.

DENUMIREA STRĂZII

VALOARE

VALOARE

INIȚIALĂ

PROPUS

2008

OBS.

0

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

3,594.00

1,504.00

1,710.00

I

Reabilitare rețele amplasate în cartier de blocuri - 10Km, din care:

3,542.09

1,514.00

LUCRARI IN CONTINUARE

1,404.00

1,222.00

1

C-tin Noica

107.00

2

Războinei

110.00

3

Milcovului, Moldovei

132.00

73.00

4

B-dul Dacia

352.00

900.00

5

Aleea Rogerius G6, L1

202.00

2.00

6

Feldioarei, Grigore Ureche

146.00

7

Tarnavelor

53.00

8

C-tin Brâncusi bl. Pc19,20,21,31,32

81.00

120.00

9

Mareșal Averescu bl. B3

30.00

23.00

10

Prutului bl. Pb 61, 63, 68,

105.00

104.00

11

1 Decembriebl. B 19-21, 23

86.00

LUCRĂRI NOI

2,138.09

292.00

1

Mestesugarilor Pb 117 Pb 118 AN 121 AN 123 AN 122 AN 124

184.42

2

Onestilor P50 P51 R52 R53

70.98

3

Aleea Calinului Q5 Q6 X2 X3 X7 X8

168.78

142.00

4

Vaporului Bl. 21 22

66.80

5

Dragos Voda P4 P5 P6

37.58

6

Lacul Rosu AN 75 AN 76 AN 78 AN 79

66.80

7

Gradinarilor X1 X2 X3

125.25

8

Morii AN1 AN3 AN5 AN 11

75.15

9

Nufarului AN 66 AN 68 AN 70 AN 78

116.90

110.00

10

Traian Lalescu Pb 28 Pc 27 Pb 26

29.22

11

Traian Lalescu Pb 3 Pc4 Pb5

33.40

12

Aleea Rogerius E2

66.80

13

Traian Grozavescu Pb 84 Pb 83 Pb 78

62.62

14

Minerilor Pb 89 Pb 88

41.75

15

Sovatei C16 C15

25.05

16

P-ta Bucuresti 2b, 3b, 4b

104.37

17

Aluminei d1

33.40

18

Sfantul Apostol Andrei PB 12 PB 10 PB 23 PB 22 PB 8 PC 11 P 17 P 18

129.25

19

Sovata PB 29 PB 18

68.09

20

B- dul Decebal C 106

28.54

21

Lapusului R 105, 116, 113

81.75

40.00

22

Barierei PB 13

42.28

23

Calugareni G 1 G 3 G 5

185.15

24

Ialomitei AN 5, 6, 7

91.74

25

C. Brancusi PC 19 PB 21 PC 20 PC 31 PC 32

147.75

26

Morii B60 D77

54.27

II

Retea canal la bl. ZP str. Matei Corvin

65.00

96.00

III

Retea canal la blocurile Episcopia (str. Cucului) - 200 m

51.91

100.00

URMĂRIRE ACHIZIȚII PUBLICE

Lucrări de reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiului Oradea

MII LEI

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

VALOARE APROBATĂ (decontată)

PROPUNERE 2008 (diferență)

TOTAL

PROPUNERE 2008

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL din care:

559.80

130.00

689.80

BUGET LOCAL

494.80

130.00

624.80

1

SIMION BARNUTIU

494.80

130.00

624.80

2

OCTAVIAN GOGA

SURSE PROPRII

65.00

0.00

65.00

1

PESCARUSULUI

55.00

55.00

2

D. CANTEMIR bl. A1 - A7 (Piata Independentei)

10.00

10.00

Reabilitare rețele din azbociment și branșamentele aferente din plumb și oțel din municipiul Oradea, corelat cu lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii municipiului Oradea

MII LEI

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

VALOARE APROBATĂ (decontată)

PROPUNER E 2008 (diferență)

TOTAL PROPUNERE 2008

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL din care:

18.40

591.00

609.40

1

AUREL VLAICU

149.00

149.00

2

CORNULUI

72.00

72.00

3

DORNEI

218.00

218.00

4

MAGHIRANULUI

5

VASILE PARVAN

6

ZAMBILELOR

18.40

130.00

148.40

7

ZARANDULUI

8

ALBA IULIA

22.00

22.00

SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

PLAN DOTARI 2008

MII LEI

Nr.

Crt

DENUMIRE

VALOARE

INIȚIALĂ

PROPUS

2008

OBS.

0

1

4

5

TOTAL GENERAL

1,290.00

1,290.00

1

Container gunoi

3.00

2

Sistem calcul HP XW4600 (Windows Vista Ultimate)

139.00

3

Plăci prote țc ie

2.00

4

Banchetă, tabur țe i

1.00

5

Alimentator, copiator Toshib șa i suport

3.00

6

Imprimantă HP Laser Jet

1.00

7

Sistem calcul HP XW4600 (Windows Vista Ultimate)

324.00

8

Ap.aaer con țdi ionat

4.00

9

Ap.Photoshop

10.00

10

Pompă ape semimurdare

2.00

11

Multifun țc ional

6.00

12

Pompă epuismente apă uzată

34.00

13

Pompă submersibilă

25.00

14

Generator sudură

7.00

15

Motopompă ape curate

2.00

16

Multifun țc ional 2 buc.

4.00

17

Ecran proie țc ie

3.00

18

Multifun țc ional HP 2 buc.

4.00

19

Monitor SAMSUNG 2 buc.

1.00

20

Debitmetru ultrasonic

10.00

21

Container gunoi menajer

5.00

22

Laptop Toshiba

10.00

23

Office Entreprise

4.00

24

Imprimantă HP 3005

2.00

25

Cazan VITOPLEX 100

17.00

26

Notebook Toshiba Portege 1 buc.

10.00

27

Servere

253.00

28

404.00

PROIECTE, SERVICII APA SI TAXE

Nr. Crt.

DENUMIRE LUCRARE

VALOARE INIȚIALĂ

PROPUS

2008

OBS.

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

1,067.00

800.00

1

Reabilitare r țe ele de apă, canalizare menajer șă i pluvială str. T.Vladimirescu

13.00

2

Pr.-Extindere re ele de canalizare menajeră pe str.M.Costin

1.00

3

Pr.-Reabilitare r țe ele A.C.pe str.et.I, II Consrvare metantancuri la St. de Epurare

23.00

4

Amenajare interioară a sta iei de hidrofor SH 911

4.00

5

Amenajare interioară a s țta iei de hidrofor SH 848

18.00

6

Amenajare rampă de acces pt.handicap ța i la sediul dispensarului din str.Dunării nr. 18

14.00

7

Execuratare bra șn amente pe str. Alex.cel Bun la nr. 1,4,10,17,19,22,24,26

3.00

8

Upgrade PRIMAVERA + Servici și colarizare PRIMAVERA

12.00

9

Pr.-Extinderea r țe elei de ap șă i canalizare menajer șă i pluvialăpt.zona veterani Nufăru șl i cart.Luceafărul

79.00

10

Servicii de supravegher șe i săpătură arheologică preventivă

1.00

11

Pr.-Reabilitare șa i extinderea r țe elei de canalizare menajer șă i pluvială pe str.Spl.C șri anei zona blocuri PT+CS+DE

10.00

12

SF + Documen țta ie pt. avize

7.00

13

SF - Subtraversare linii CF Oradea

2.00

14

Proiect-AEE Sta ia de hidrofor str. P.Craiului - faza SF+PT+CS+DDE

5.00

15

Proiect-AEE S țta ia de pompare ape uzate str. O.Dens șu eanu - faza SF+PT+CS+DDE

5.00

16

Proiect-Constr.clădire adm ț. i mag.materiale la Sect.Transp mec.

22.00

17

Proiect-adapt.cap.st.de pomp.apă tehn. la Sect.Transp mec.

29.00

18

Subtraversare linii CF Oradea PT+CS+DDE

18.00

19

Proiectare-Reab.r țe de can.menaj.la bl.situate în Oradea - avarii

20.00

20

SF -Reab.r țe .de can.mena șj. i pluv. pe străzi din mun.Oradea - et.I

11.00

21

Raport de evaluare

6.00

22

Lucrări de service

10.00

23

Reabilitare r țe ele de canalizare menajer șă i pluvială pe străzi din mun.Oradea etapa I PT+CS+DE

31.00

24

Reabilitare tronsoane de le șg. i racorduri de canalizare menajeră pe străzi din mun.Oradea studii topo, doc.avize

14.00

25

Amenajare hală sudură la sediul Transport Mecanizare PT+CS+DE

4.00

26

Asiste țn ă tehnică Primavera, perioada ianuarie-iunie 2008

3.00

27

Extinderea alimentării cu ap șă i canal pe străzi din mun.Oradea monitorizare etapa I

33.00

28

PT+CS Reabilitare r țe ele de canal menaje șr i pluvial pe străzi din mun.Oradea-etapa I Parcul 1 Decembrie

2.00

29

Studiu top șo i geo „Canal pluvial pe str.Podului, subtraversare C.F., str.Uzinelor până la Cri ul Repede aval de S țta ia de Epurare

10.00

30

Reabilitare r țe ele de ap șă i canalizare pluvială pe strada A țr arilor

47.00

31

Conductă golire cheson la s țta ia de pompare nr. 4 Oradea - proiect + SF + doc.

36.00

32

Reabilitarea sistemului de tratare a apei potabile - filtre rapide la s țta ia de pompare nr. 5 Oradea - SF + PT+CS+DE

12.00

33

295.00