Hotărârea nr. 983/2008

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.190.016/27.10.2008, întocmit de Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiune la SC Compania de Apa Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune,

In conformitate cu art. 25 alin. 16 din Contractul de Concesiune nr. 136.118/21.08.2007 încheiat intre Municipiul Oradea si SC Compania de Apa Oradea SA,

Luând în considerare adresa 25089/22.10.2008, înregistrată sub. Nr.25.089 din 22 oct.2008 la Primăria Oradea prin care s-au înaintat spre aprobare propunerile privind casarea unor active fixe care au fost înlocuite în cadrul programului de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul Oradea,

Ținând seama de motivațiile privind necesitatea scoaterii din funcțiune, văzând lista activelor fixe propuse spre scoatere din funcțiune, care a fost aprobata de către Consiliul de Administrație al SC Compania de Apa SA , conform Proceselor Verbale 23.927/2008 si 3422/2008 ,

In conformitate cu

  • •       art.10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Ținând seama de

  • •      art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si a unităților administrativ teritoriale,

In temeiul prevederilor

  • •         art.36 alin.(2) lit. b), c), d), alin. (4) lit.a), alin.(5) lit.a), b), alin.(6) lit.a), pct. 14 si art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, a căror valoare totala este de 85.146,49 lei, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea si valorificare activelor fixe menționate în anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe scoase din funcțiune, sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art.4.Dupa scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea activelor fixe cuprinse în anexele 1 si 2, atât municipiul Oradea cat si SC Compania de Apa Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidentele contabile /extracontabile aferente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica si SC Compania de Apa Oradea SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Direcția Economica,

  • - SC Compania de Apa Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.983.

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.983/30.oct.2008

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din funcțiune a activelor fixe cu nr. 3422

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Data punerii în funcțiune

UM

Cantit.

Val.de inv.

Val. neamortizata

Cauza pentru care se propune

1.

Cond. legatura BA 2

22422

1975

ml

100

4320,46

0

Modern ISPA

2.

Retele tehnologice în 3-SPNP 2

23723

1986

buc

1

21289,49

8799,53

Modern ISPA

3.

Gratare plane

24103

1995

buc

1

4032,71

2647,71

Modern ISPA

4.

Cond. refulare Ep. Bihor

24276

1992

ml

150

4466,10

1858,94

Modern ISPA

5.

Boiler electric 100 l

24619

1999

buc

1

670,67

589,75

Uzura avansata

6.

Electrocompresor ECR 350

30463

1983

buc

1

73,48

0

Modern ISPA

7.

Motor electric PT 150, M3

30853

1993

buc

1

190,71

40,78

Modern ISPA

8.

Electrocompresor ECR 350

32085

1998

buc

1

169,59

0

Modern ISPA

9.

Electropompa EPEG 65

40742

1991

buc

1

134,42

0

Modern ISPA

10.

Ventilator axial

42207

1986

buc

4

22,63

0

Modern ISPA

11.

Ventilator VAFT

42290

1986

buc

2

23,63

0

Modern ISPA

12.

Contori electrici PT 3

51211

1988

buc

1

51.97

0

Modern ISPA

13.

Contori electrici PT 3

51213

1988

buc

1

51.97

0

Modern ISPA

14.

Palan manual cu carucior

52063

1995

buc

1

5054,01

0

Modern ISPA

15.

Palan manual

61316

1985

buc

1

9,15

0

Modern ISPA

16.

Palan manual

61318

1985

buc

1

6,29

0

Modern ISPA

17.

Electropalan fierastrau alterntiv

61429

1991

buc

1

68,18

0

Modern ISPA

18.

Pompe Sovata II

9148

2005

buc

2

41563,19

38449,45

s-au inlocuit prin modernizare

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.983/30 oct.2008

Ac

ivele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere d

in funcțiune a activelor fixe cu nr. 23.937

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Data punerii în funcțiune

UM

Cantit.

Val.de inv.

Val. neamortizata

Cauza pentru care se propune

1

Instalații hidromecanice -set SP Sovata II

9419/3

2005

buc

1

2947,98

2088,24

uzura