Hotărârea nr. 980/2008

Privind darea avizului de principiu în vederea luării în folosinţă de către municipiul Oradea a unui teren.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind darea avizului de principiu în vederea luării în folosință de către municipiul Oradea a unui teren.

Analizând Raportul de specialitate nr.69763 din 29 octombrie 2008, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea darea avizului de principiu în vederea luării în folosință de către municipiul Oradea a unui teren,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin.(2) lit.c alin.5 lit.c, și ale art. 45 alin.2 lit.e din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă avizul de principiu în vederea luării în folosință de către municipiul Oradea a ternului identificat cu nr. cadastral 4808/1 înscris în CF NDF 4029 Oradea în suprafață de 1500 mp. De la proprietarul acestuia SC RCS & RDS SA în scopul edificării unei parcări subterane.

Art.2. Luarea în folosință menționată la art.1 se va face în baza unui act bilateral care urmează a fi încheiat între municipiul Oradea și SC RCS & RDS SA, numai după aprobarea acestui act de către Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliara Oradea,

  • - SC RCS & RDS SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Ionel


Nr.980.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Vila