Hotărârea nr. 98/2008

pentru revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 63/31 ianuarie 2008, a Hotãrârii Consiliului Local nr.90/21 februarie 2008, a Hotãrârii Consiliului Local nr. 783/31 octombrie 2007 ºi a Hotãrârii Consiliului Local nr. 89 din 31 ianuarie 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/31 ianuarie 2008, a Hotărârii Consiliului Local nr.90/21 februarie 2008, a Hotărârii Consiliului Local nr. 783/31 octombrie 2007 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 89 din 31 ianuarie 2008

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.53987 din 29.02.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea revocarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 63/31 ianuarie 2008 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 139,85 ha teren situat în Oradea, str. Ogorului; a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.90/21 februarie 2008, privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Instrucțiunilor de participare la licitația publică deschisă organizată pentru vânzarea suprafeței de 139,85 ha teren în vederea înființării unui Parc Tehnologic în Municipiul Oradea, str. Ogorului FN; a Hotărârii Consiliului Local nr.783/31.10.2007 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 50 ha teren situat în Municipiul Oradea, zona Calea Aradului si a Hotărârii Consiliului Local nr. 89/31.01.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea proiectului de investiții cu denumirea: Producere de monitoare LCD în municipiul Oradea,

Luând în considerare adresele nr.15363/17.01.2008, respectiv 2263/18.02.2008, prin care Instituția Prefectului județului Bihor, ca urmare a exercitării controlului de legalitate în baza prevederilor art. 24 lit.f) din Legea 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, solicita revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.783/31.10.2007, respectiv reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/31.01.2008,în vederea modificării sau revocării, după caz,

Ținând seama de adresa nr. 2124/28 februarie 2008 prin care Ministerul Apărării - Direcția Domenii și Infrastructuri, solicită anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/31.01.2008 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 139,85 ha teren situat în Oradea, str. Ogorului,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.1 si art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.63 din31.01.2008 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 139,85 ha teren situat în Oradea, str. Ogorului FN, în sensul că se radiază înscrierile din CF nr. 3174 Oradea, CF nr. 10380 Oradea, CF nr. 14690 Oradea, CF nr. 10643/A și CF nr. 9513 Oradea, efectuate în baza încheierii nr. 12192/2008 și se revine la situația de CF anterioară.

Numerele topografice înscrise în CF nou înființat 89417 Oradea se scot din circuitul civil și se reinscriu în Registrul parcelar ca terenuri publice.

Art.2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.90 din 21.02.2008 privind aprobarea Caietului de Sarcini și Instrucțiunile de participare la licitație publică deschisă organizată pentru vânzarea suprafeței de 139,85 ha teren în vederea înființării unui Parc tehnologic în Municipiul Oradea, str. Ogorului FN.

Art.3. Se revocă Hotărârea de Consiliu Local nr.783 din 31.10.2007 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 50 ha teren situat în Municipiul Oradea, zona Calea Aradului, în sensul că se anulează documentația cadastrală cu nr. cadastral 16629 înscris în CF 87737 Oradea cu suprafața de 500.000 mp întăbulat în baza încheierii nr. 75304/2007. Se radiază înscrierile din CF nr. 2639 Sântandrei, CF nr. 10655 Sântandrei și se revine la situația de CF anterioară.

Numărul topografic 1406 se scoate din circuitul civil și se reinscrie în Registrul parcelar ca teren public.

Art.4. Se revocă Hotărârea de Consiliu Local nr. 89 din 31 ianuarie 2008 privind unele măsuri pentru dezvoltarea proiectului de investiții cu denumirea: Producere de monitoare LCD in Municipiul Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Ministerul Apărării - Direcția Domenii și Infrastructuri

- O.C.P.I. Bihor Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.98.

Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,impotriva”, 0 voturi ,,abtinere”.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila