Hotărârea nr. 977/2008

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ STR. INDEPENDENTEI - ORADEA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ

STR. INDEPENDENTEI - ORADEA”

Analizând Raportul de specialitate nr.69.687 din 28 octombrie 2008, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ STR. INDEPENDENTEI-ORADEA”, cu următoarele date:

1. Date generale

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții : „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ STR.

INDEPENDENTEI - ORADEA”

1.2 Amplasamentul proiectului

Proiectul este amplasat în municipiul Oradea. Terenul propus pentru realizarea construcției se situează în zona centrala pe strada Independentei, intre clădirea sinagogii comunității evreiești si statuia poetului Mihai Eminescu.

Terenul luat în studiu are o suprafața de 4.956 mpsi este în proprietatea comuna a municipiului Oradea si a unei persoane juridice care si-a dat acceptul pentru demararea investiției, după cum urmează:

 • - nr. cadastral 4806 înscris în CFNDF 85161 Oradea în suprafață de 979 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4807 înscris în CFNDF 3778 Oradea în suprafață de 1133 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4808/2 înscris în CFNDF 4030 Oradea în suprafață de 1344 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4808/1 înscris în CFNDF 4029 Oradea în suprafață de 1500 mp, proprietar S.C RCS&RDS S.A.

1.3. Titularul investiției

MUNICIPIUL ORADEA - prin Administrația Imobiliară Oradea

1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL ORADEA - prin Administrația Imobiliară Oradea

 • 2. Informații generale privind proiectul

2.1. Situația actuala

Pe terenul luat în studiu actualmente este amenajata o parcare supraterana administrata de către Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Parcări.

In subteranul terenului exista rețele vechi - o parte încă în funcțiune - ramase după demolările masive din anii 1970-80 ale clădirilor existente intr-un front închegat continuu, pana la aliniamentul pietii Unirii.

Terenul este adiacent cursului apei râului Crișul Repede si are cota de nivella c.ca + 5.50 m fata de acesta.

2.2 Descrierea investiției

Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de parcare a autoturismelor din municipiului Oradea si constituie parte din programul de construire de parcări supra si subterane în zona instituțiilor publice din zona centrală.

Prin proiect se propune realizarea unei parcări pe doua nivele subterane si un nivel suprateran, obținând astfel 323 locuri de parcare (cu cca. 220 locuri mai mult de cele existente).

Accesul si ieșirea din parcare se propune a se realiza prin rampe drepte de acces la cele doua nivele subterane dispuse paralel cu str. Independentei. Ambele nivele de parcare subterana se propun a fi deschise spre cursul apei Crișului Repede data fiind diferența de nivel de cca. 5.50 m dintre terenul studiat si pânza de apa.

Accesul persoanelor la nivelele parcărilor subterane se realizează prin intermediul unui nod de circulație verticala compus dintr-o scara si un ascensor de persoane, dispus în centrul parcării, pe peretele dinspre malul Crișului.Adiacent nodului de circulație s-au propus grupuri sanitare publice pe sexe la ambele nivele-subterane. Le nivelul parcajului suprateran accesul la scara si ascensor este închis si acoperit cu copertina.

Trotuarul de lângă malul Crișului va fi realizat lărgit în consola peste apa si profitând de expunerea către aceasta se propune amplasarea a patru terase de alimentația publica pe structura demontabila si cu posibilitatea de racordare la utilități.

Pentru exploatarea în siguranța fiecare nivel va fi dotat cu sistem automat de stins incendiu (sprinklere), alimentat cu apa direct din Criș.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Conform prevederilor art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba Studiul de prefezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ STR. INDEPENDENTEI - ORADEA”, cu următorii indicatori:

a) indicatorii tehnici :

a.1 Amplasamentul proiectului : Proiectul este amplasat în municipiul Oradea. Terenul propus pentru realizarea construcției se situează în zona centrala pe strada Independentei, intre clădirea sinagogii comunității evreiești si statuia poetului Mihai Eminescu.

Terenul luat în studiu are o suprafața de 4.956 mp si este în proprietatea comuna a municipiului Oradea si a unei persoane juridice care si-a dat acceptul pentru demararea investiției, după cum urmează:

 • - nr. cadastral 4806 înscris în CFNDF 85161 Oradea în suprafață de 979 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4807 înscris în CFNDF 3778 Oradea în suprafață de 1133 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4808/2 înscris în CFNDF 4030 Oradea în suprafață de 1344 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4808/1 înscris în CFNDF 4029 Oradea în suprafață de 1500 mp, proprietar S.C RCS&RDS S.A.

Terenul este prezentat în anexa nr.1-planul de amplasare.

a.2 Date tehnice ale investiției

Construcția în forma trapezoidala are dimensiunile în plan de 132,40 m lungime si 32,40 m, respectiv 42,70 m lățime.

Are 22 travei de cate 6,00 m si 6 deschideri de 6,00 m respectiv o deschidere de 12,00 m.

Aria construita a fiecărui nivel este de 4840.26 mp. Aria desfășurată totală a construcției inclusiv accesul pietonal de la nivelul solului este de AD = 9720,00 mp.

Structura constructiva este pe stâlpi si suprabetonare planșee din beton armat monolit, grinzi si predale prefabricate, fundații pahar prefabricate. Sunt necesare lucrări de izolații orizontale si verticale la nivelul de -5.50 m data fiind apropierea albiei Crișului.

Instalațiile aferente sunt cele sanitare interioare, electrice, de stins incendiu, de ventilație (desfumare) si de încălzire la grupuri sanitare. Toate utilitățile se vor racorda la rețelele existente pe str. Independentei.

Amenajări exterioare-la sol se va reface parcarea supraterana. Se va păstra vegetația existenta pe aliniamentul străzii Independentei, se va realiza trotuarul si terasele în consola.

b) indicatorii financiari ai investiției:

 • - investiția de baza: AD = 9720 mp x 360 EUR/mp 3.500.000 EUR

 • - amenajare parcare supraterana                              250.000 EUR

 • - proiectare, consultanta, taxe, organizarea licitațiilor________250.000 EUR

- TOTAL GENERAL                            4.000.000 EUR

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 30 octombrie 2008

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Nr.977.

SECRETAR


Ionel Vila