Hotărârea nr. 976/2008

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 601/2008 privind componenta şi atribuţiile comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E pentru modificarea și completarea HCL nr. 601/2008 privind componenta și atribuțiile comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.190.266 din 28 octombrie 2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune numirea și aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe și gestionarea lor,

Ținând cont de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 a locuinței cu modificările și completările ulterioare,

În baza HGR nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de Urgență nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați;

Văzând prevederile OUG nr. 40/1999, Legea nr. 241/2001, și Hotărârea nr. 310/2007 pentru stabilirea chiriei la locuințele fond de stat precum și unele măsuri pentru protecția chiriașilor,

Având în vedere Regulamentul de administrare a locuințelor, aprobat prin HCL nr. 270 din 13 decembrie 1999 precum și Dispoziția Primarului municipiului Oradea nr. 9011/23.11.2007

Totodată ținând seama de prevederile HCL nr. 250/2001 privind Regulamentul de administrare a locuințelor, precum și de prevederile HCL nr. 102 din 24.02.2005, privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea locuințelor fond de stat și a locuințelor fond municipal,

Analizând dispozițiile art. 36 alin. (2), lit.d alin.6 lit.a pct.2 ale art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Art 2. și Art 3. al HCL 601 / 2008 care vor avea următorul conținut:

Art. 2. Se aprobă Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe și spatii cu alta destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea, în următoarea componență:

 • - președinte comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

JJ


 • 1. Biro Rozalia

 • 2. Jarca Horia Augustin

 • 3. Dragos Marcel

 • 4. Benyovszki Tunde

 • 5. Roșan Mărioara

 • 6. Beltechi Cristian

 • 7. Brad Rodica - membru comisie

Art 3. Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe și spații cu altă destinație decât aceea de locuință va avea următoarele competențe și atribuții:

 • a) să repartizeze locuințe cu statut de:

 • - locuințe fond de stat

 • - locuințe fond municipal

 • - căminul de microgarsoniere Moreni

 • - centrul de cazare temporară - Atelierelor nr.13

 • b) să analizeze și să soluționeze solicitările privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, astfel cum sunt ele reglementate prin OG nr.92/2003, privind codul de procedura fiscală,

 • c) să analizeze solicitările titularilor de contract de închiriere privind cumpărarea locuințelor fond de

stat,

 • d) să analizeze solicitările privind reînnoirea contractelor la locuințe și spații cu altă destinație

 • e) să analizeze solicitările de locuințe ale chiriașilor care au fost evacuați de foștii proprietari sau urmează a fi evacuați ca urmare a restituirii către aceștia a locuințelor in baza legii 112/1995, Legii nr.10/2001, a sentințelor judecătorești și a OUG 94/2000, precum și alte solicitări de locuințe pentru cazuri sociale deosebit de grave apărute pe raza municipiului Oradea,

 • f) să analizeze solicitările privind extinderile la locuințe și spatii cu alta destinație

 • g) să analizeze solicitările pentru repartițiile de spații cu altă destinație atribuite fără licitație și să înainteze propunerea de emitere a ordinului de repartiție în cazul ONG-urilor;

 • h) să analizeze modificările profilelor de activitate atunci când este cazul,

 • i) să aprobe asocierile între titularii contractelor de închiriere și alte persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • j) să aprobe eventualele modificări în contractele de închiriere a spațiilor cu altă destinație, ca urmare a :

 • - transcrierilor de contracte;

 • -  fuzionărilor;

 • -  asocierilor;

 • -  divizărilor etc.;

 • k) să stabilească destinația unor spatii comerciale disponibile in vederea închirierii prin licitație publica deschisa;

 • l) sa aprobe schimbarea destinației unor spatii in locuință și din locuință in spatii cu alta destinație;

 • m) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local Oradea, sau de către Primarul municipiului Oradea;”

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Membrii Comisiei

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Octavian Dan


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.976.