Hotărârea nr. 971/2008

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.11.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.11.2008

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.189316 din data de 23.10.2008, întocmit de către Biroul Resurse Umane, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.11.2008,

Având în vedere:

  • -   prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

  • -   prevederile O.G. nr.6/2007, actualizată, privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008;

  • -  prevederile H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

  • -  prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

  • -  referatul nr.183.816 din 08.10.2008, întocmit de Instituția Arhitectului Șef, privind modificarea postului de arhitect S debutant în inspector M I, din cadrul Compartimentului Planificare și Strategie Urbană;

  • -  referatul nr.188.526 din 22.10.2008, întocmit de Instituția Arhitectului Șef, privind reorganizarea Compartimentului LIS în Serviciul Lis prin înființarea unui post de șef serviciu și a unui post de inspector de specialitate SIII;

  • -  referatul nr.183.288 din 07.10.2008 al Biroului de Presă, privind justificarea transformării funcțiilor contractuale din cadrul compartimentului în funcții publice, prin faptul că activitățile desfășurate de personalul din compartiment implică exercitarea prerogativelor de putere publică;

  • -  referatul nr.188.523 din 22.10.2008, întocmit de Instituția Arhitectului Șef, privind reorganizarea Compartimentului Disciplină în Construcții în Serviciul Disciplină în Construcții prin înființarea unui post de șef serviciu și desființarea postului de consilier asistent vacant pentru a nu mări numărul de posturi alocat Instituției Arhitectului Șef;

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, lit.b, alin.(3) lit.b, alin.(4) lit.a și art.45 alin.(2) lit. a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.11.2008.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

• Biroul Resurse Umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.971.


SECRETAR

Ionel Vila


ANEXA 2

STAT DE FUNCȚII

f

și număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului

la data de 01.11.2008

Funcții cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008

Nr.crt.

Funcția

Studii

Treapta

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Consilier (șef serviciu)

S

IA

2

2

2

Consilier (șef birou)

S

IA

1

1

3

Consilier

S

IA

11

11

4

Consilier

S

I

4

4

5

Arhitect

S

I

1

1

6

Inspector de specialitate

S

II

3

3

7

Inspector de specialitate

S

III

8

8

8

Inspector

M

IA

1

1

9

Inspector

M

I

1

1

10

Magaziner

I

1

1

11

Ingrijitor, portar

I

22

22

12

Arhivar

I

3

3

13

Curier

I

1

1

14

Șofer

3

3

15

Muncitor

I

1

1

16

Muncitor

II

1

1

17

Muncitor

III

1

1

18

Muncitor

V

1

1

Total funcții cu contract individual de muncă

66

3

63

Oradea, 30 oct.2008

Legendă:    |_| Personal contractual


MUNICIPIUL ORADEA

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

PRIMAR


ARHITECT ȘEFDIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ, FINANȚĂRI

EXTERNE       l~l


DIRECȚIA

INFORMATICĂ


53


Oradea, 30 oct. 2008


ANEXA 1

VALABIL LA 01.11.2008

Demnitari

3

Aparat propriu

T

C

358

38

320

din care funcții publice

292

35

257


JZ
Arhitect Șef

T

C

E

48

6

42

din care funcții publice

40

5

35


Direcția Dezvoltare Durabilă

T C |     E""

21   ~ 4      17

din care funcții publice

7 i 2


Direcția Informatică________

T C |    E""

18 2 16'

din care funcții publice

18 | 2 | 16'


TCE

33            2    '   31

din care funcții publice

26     |       2    |    24


ANEXA 2

STAT DE FUNCȚII

J

și număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului

la data de 01.11.2008

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad

profesional

Treaptă de

salarizare

Număr posturi

1

Consilier

I

superior

1

64

2

Consilier

I

superior

2

12

3

Consilier

I

superior

3

1

4

Arhitect

I

principal

1

1

5

Consilier

I

principal

1

34

6

Consilier

I

principal

2

2

7

Consilier

I

principal

3

8

8

Consilier

I

asistent

1

19

9

Consilier

I

asistent

2

14

10

Consilier

I

asistent

3

15

11

Consilier

I

debutant

15

12

Consilier juridic

I

superior

1

1

13

Consilier juridic

I

superior

2

1

14

Consilier juridic

I

principal

1

1

15

Consilier juridic

I

asistent

1

8

16

Consilier juridic

I

asistent

2

5

17

Consilier juridic

I

asistent

3

4

18

Auditor

I

superior

1

1

19

Auditor

I

asistent

1

1

20

Auditor

I

asistent

3

2

21

Referent de specialitate

II

superior

1

9

22

Referent de specialitate

II

superior

2

2

23

Referent de specialitate

II

superior

3

1

24

Referent de specialitate

II

asistent

2

1

25

Referent

III

superior

1

28

26

Referent

III

superior

3

2

27

Referent

III

principal

1

1

28

Referent

III

principal

2

1

29

Referent

III

asistent

1

3

Total funcții publice

257

Nr. crt.

Funcția publică de conducere

Număr posturi

1

Secretarul municipiului

1

2

Arhitect șef

1

3

Director executiv

5

4

Director executiv adjunct

6

5

Șef serviciu

17

6

Șef birou

5

Total funcții publice de conducere

35

Oradea, 30 oct.2008