Hotărârea nr. 967/2008

privind înlocuirea d-lui Cosma Romulus Pavel din Comisia de validare a Consiliului local al Municipiului Oradea şi desemnarea unui nou membru

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind înlocuirea d-lui Cosma Romulus Pavel din Comisia de validare a Consiliului local al Municipiului Oradea și desemnarea unui nou membru

Analizând raportul de specialitate nr.307 din 22 octombrie 2008 întocmit de către

Direcția Juridică - Biroul Elaborare și Monitorizare Acte ale Consiliului Local, prin care se propune înlocuirea d-lui Cosma Romulus Pavel din Comisia de validare a Consiliului local al Municipiului Oradea și desemnarea unui nou membru,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 515/2008 privind alegerea Comisiei de validare,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 835/2008 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui COSMA ROMULUS PAVEL,

Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), (3), (4) ,(5), art. 36 alin. (1), alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea calității de membru în Comisia de validare a Consiliului local al Municipiului Oradea, a d-lui Cosma Romulus Pavel.

Art.2. Se desemnează dl. Zbucea Rareș Florin ca membru în Comisia de validare a Consiliului local al Municipiului Oradea.

Art.3. Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului cu:

  • - Instituția Prefectului județul Bihor

  • - dl. Cosma Romulus Pavel

  • - dl. Zbucea Rareș Florin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.967.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila