Hotărârea nr. 962/2008

Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor

Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social

Analizând Raportul de Specialitate nr. 225646 din data de 21.08.2008 întocmit de către Serviciul Social din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social

Având în vedere prevederile:

  • -  art.13 alin.2 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social,

  • -  Art.13.alin.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

  • -  Art.121 alin.1 lit.a din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

  • -  Art.12 din Legea nr.448/2006, republicata privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În baza art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă efectuarea unui număr de cel mult 72 de ore de muncă în folosul comunității pentru a putea beneficia de prevederile Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social, pentru următoarele categorii de persoane:

  • a) .Copii care au împlinit vârsta de 15 ani si nu urmează o forma de învățământ cursuri de zi, cu acordul părinților sau al reprezentantului legal, acord prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

  • b) . Persoanele care au în îngrijire copii care au împlinit vârsta de 2 ani iar în cazul copiilor cu handicap vârsta de 7 ani;

  • c) . Persoanele apte de munca și care nu au împlinit vârsta legală de pensionare care, temporar, nu realizează venituri și beneficiază de serviciile sociale acordate prin cantina de ajutor social, pe perioada pentru care beneficiază de aceste servicii.

Art.2 Tabelul nominal cuprinzând persoanele apte de munca, beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social care urmează să efectueze ore de munca în folosul comunității va fi transmis de către Administrația Socială Comunitară Oradea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, care va întocmi planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevăzute la art.1, va ține evidența efectuării orelor și va asigura instructajul privind normele de tehnica securității muncii pentru aceste persoane.

Art.3. Se suspendă serviciile acordate prin Cantina de ajutor social pe o perioada de o lună, pentru persoanele care sunt identificate practicând cerșetoria sau cele care sunt identificate colectând materiale reciclabile pe care urmează a le valorifica, până la clarificarea veniturilor realizate din aceste activități.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.962

Ionel Vila

ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.962 din 30 oct. 2008

ACORD PENTRU PRESTAREA UNOR MUNCI în FOLOSUL COMUNITATII

Subsemnatul(a)________________________________________________ domiciliat în municipiul

Oradea, str. ____________________________, nr. _____, bl. ________, sc. _____, et. ________, ap.

în calitate de reprezentant legal al minorului (ei)

născut (a) la data de_____________________, în localitatea______________________, județul

În conformitate cu prevederile art.13 alin. 2 din Legea 53/2003 - Codul Muncii îmi dau acordul pentru efectuarea unui număr de 72 de ore de munca în folosul comunității de către minorul pe care îl reprezint pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 208//1997 privind cantina de ajutor social.

Data, __________________

SEMNATURA