Hotărârea nr. 960/2008

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidenţial în regim de înălţime D+P+3E – D+P+ 4E, str. Aurel Covaci- str. I.P.Pincio - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu rezidențial în regim de înălțime D+P+3E - D+P+ 4E, str. Aurel Covaci- str. I.P.Pincio - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 191075 din data de 30.10.2008, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu rezidențial în regim de înălțime D+P+3E - D+P+ 4E, str. Aurel Covaci- str. I.P.Pincio - Oradea

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 1575/21.10.2008, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu rezidențial în regim de înălțime D+P+3E - D+P+ 4E, str. Aurel Covaci- str. I.P.Pincio - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitatenr1575/21.10.2008 și anume:

  • - Zona reglementata prin PUZ : aceeasi zona care a fost studiata prin PUD aprobat cu HCL 649/2006

  • - Categoria funcțională: ansamblu de locuințe colective în regim de înălțime D+P+3E - D+ P+ 4E

  • - Modificări propuse și dotări de interes public necesare funcțiunii propuse ce urmează a fi studiate prin planul urbanistic zonal:

  • - regim de înălțime: max. P+3 pt. blocurile 1 si 2 cu acoperiș șarpantă și Hmax. Cornisa 13,50m; max.

P+4 pt. blocurile 5 si 6;

  • - beneficiarul se obligă să realizeze zona publică de agrement pe amplasamentul vechii gropi de argilă;

  • - acces la rețeaua stradală

  • - amenajare spațiu de parcare în interiorul parcelei, cu respectarea prevederilor HG525/96.

  • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

- Beneficiara avizului pentru Planului Urbanistic Zonal, SC STICOM TRADING SRL, prin grija Biroului Avizări

Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 960.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.