Hotărârea nr. 956/2008

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casă P+M, str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casă P+M, str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 184303 din data de 20.10.2008, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casă P+M, str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 - Oradea.

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 1525/14.10.2008, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casă P+M, str.

Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 1525/14.10.2008 și anume:

 • - Zona reglementată prin PUZ : strada Izvorului cu vecinătăți stânga-dreapta, de la intersecția cu str. Meteorilor până la intersecția cu prelungirea străzii N. Beldiceanu

 • - Categoria funcțională solicitată: locuința

 • - Modificări propuse și dotări de interes public necesare funcțiunii propuse ce urmează a fi studiate prin planul urbanistic zonal:

 • - front la stradă 14,13m

 • - retrageri laterale 1,90 m pe latura dreapta si min. 4,1 m pe latura stânga

 • - regim de înălțime P+M

 • - acces la rețeaua stradala

 • - amenajare spațiu de parcare in interiorul parcelei, cu respectarea prevederilor HG525/96.

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • - Indici / coeficienți urbanistici propuși:

 • - POT propus 5,5%

 • - CUT propus 0,1

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul avizului pentru Planului Urbanistic Zonal, dl Bozgan Alexandru, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.956.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila