Hotărârea nr. 951/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Facultatea de Muzică şi sală de concerte, str. Izlazului f.n., nr. cad. 19869 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Facultatea de Muzică și sală de concerte, str. Izlazului f.n.,

nr. cad. 19869 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.190635 din data de 29.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Facultatea de Muzică și sală de concerte, str. Izlazului f.n., nr. cad. 19869

 • - Oradea, elaborat la solicitarea Universității din Oradea reprezentată prin d-l Cornel Antal în vederea stabilirii condițiilor de construire a patru clădiri noi, cu locuri de parcare și zone verzi aferente, de dezafectare și/sau refuncționalizare a clădirilor existente în incinta Universității din Oradea, latura sudică a campusului universitar.

Documentația a luat în studiu refunctionalizarea clădirilor existente, rezolvarea acceselor pietonale, echiparea edilitară.

Terenul luat în studiu, se situează în intravilanul municipiului Oradea, în zona centrală, în incinta campusului universitar.

Proprietatea este înscrisă în CF nr. 93361-Oradea sub nr. cad. 19869 cu suprafața totală a terenului de S = 176.040,0mp aflat în proprietatea Statului Român cu drept de administrare operativă asupra terenului în favoarea Universității din Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire Facultatea de Muzică și sală de concerte, str. Izlazului f.n., nr. cad. 19869 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei si reglementările urbanistice aferente conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Amplasare patru clădiri în regim de înălțime propus P+2E și/sau refuncționalizarea clădirilor existente în incinta Universității din Oradea, latura sudică a campusului universitar, cu realizarea unor zone de parcări și a unor zone verzi aferente funcțiunii;

 • -   Clădirile vor adăposti:

 • -   Facultatea de muzică, cu toate funcțiunile necesare unei bune desfășurări a procesului de învățământ,

 • -   O sală de spectacole și concerte, care va intra și în circuitul public, aici putându-se desfășura evenimente culturale,

 • -   construcții anexe spațiilor de învățământ (spații de arhivă, depozite, birouri, grupuri sanitare etc.),

 • -   Se propune amenajarea a 120 locuri de parcare aferente, în incintă;

 • -   Circulația principală se va desfășura pe str. Universității și pe str. Izlazului, cu acces direct auto. In partea de sud a amplasamentului se va deschide o zonă de acces în incintă, inclusiv la zona de parcare destinată publicului;

 • -  POT propus = 15,0% si CUT propus = 0,45;

 • -  Comisia CMUAT recomandă gruparea parcărilor către arterele principale de circulație și depărtarea, față de intersecția situată în vecinătatea accesului la cartierul Europa, a zonei destinate accesului în incintă;

 • -   Se propune păstrarea și completarea suprafețelor de spații verzi în scop peisager, plantații de aliniament pentru străzi și alei pietonale, gazon decorativ, zone amenajate cu plante floricole în jurul clădirilor;

Echiparea edilitară: alimentarea cu apă, energia termică, energia electrică și canalizarea sunt asigurate de la utilitățile existente în incintă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Universitatea Oradea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.951.

Ionel Vila