Hotărârea nr. 950/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa II- Extindere intravilan pentru construcţii de locuinţe, strada Colinelor, nr.cad. 16875, 16925, 16973, 16945, 16832, 19226, 16920, 16921, 16922, 16923, 19203 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Etapa II- Extindere intravilan pentru construcții de locuințe, strada Colinelor, nr.cad. 16875, 16925, 16973, 16945, 16832, 19226, 16920, 16921, 16922, 16923, 19203 -

Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.819569 din data de 29.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Etapa II- Extindere intravilan pentru construcții de locuințe, strada Colinelor, nr.cad. 16875, 16925, 16973, 16945, 16832, 19226, 16920, 16921, 16922, 16923, 19203

 • - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor SC Cricket & Co Impex SRL, Nemeti Attila-Csaba și Tunde-Rozalia, Irhazi Zoltan Marton și Cristina Eugenia, SC Crisjan Invest SRL, Dunsoara Ana în baza certificatului de urbanism nr. 2243/2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale, prin extinderea intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Colinelor și reglementarea acceselor în vederea parcelării terenului din extravilan pentru loturi de casă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață de 7485,0mp și este cuprins parțial în extravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare .

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr. cad. 19203 înscris în CF nr. 93258 - Oradea în favoarea lui SC Cricket & Co Impex SRL, Nemeti Attila-Csaba și Tunde-Rozalia, Irhazi Zoltan Marton și Cristina Eugenia, SC Crisjan Invest SRL, Dunsoara Ana, nr. cad. 16945 înscris în CF nr. 89177 - Oradea în favoarea lui Nemeti Attila-Csaba și Tunde-Rozalia, nr. cad. 19226 înscris în CF nr. 93196 - Oradea în favoarea lui SC Crisjan Invest SRL, nr. cad. 16832 înscris în CF nr. 89179 - Oradea în favoarea lui Irhazi Zoltan Marton și Cristina Eugenia, nr. cad. 16923 înscris în CF nr. 89184 - Oradea în favoarea lui Dunsoara Ana, nr. cad. 16922 înscris în CF nr. 89183 -Oradea în favoarea lui Dunsoara Ana, nr. cad. 16921 înscris în CF nr. 89182 - Oradea în favoarea lui Dunsoara Ana, nr. cad. 16920 înscris în CF nr. 89181 - Oradea în favoarea lui Dunsoara Ana, nr. cad. 16973 înscris în CF nr. 89173 - Oradea în favoarea lui SC Cricket & Co Impex SRL, nr. cad. 16925 înscris în CF nr. 89175 - Oradea în favoarea lui SC Cricket & Co Impex SRL, nr. cad. 16875 înscris în CF nr. 89186 - Oradea în favoarea lui SC Cricket & Co Impex SRL, ca teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Colinelor.

Echiparea edilitară a terenului: Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și de canalizare, alimentarea cu energie electrică se face de la posturile de transformare din zonă.

Principalele disfuncționalități ale zonei constau in:

- Rețeaua stradală existentă este necorespunzătoare în ceea ce privește stratul de uzură, respectiv profilul stradal comparativ cu nivelul de trafic.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Etapa II- Extindere intravilan pentru construcții de locuințe, strada Colinelor, nr.cad. 16875, 16925, 16973, 16945, 16832, 19226, 16920, 16921, 16922, 16923, 19203 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre:

 • -  Suprafața propusă pentru a fi cuprinsă în intravilan este de S = 2535,0mp care include și suprafața drumurilor;

 • -  parcelare teren pentru construcții de locuințe în regim de înălțime (S+)P+E(+M), cu garaje aferente sau loc de parcare;

 • -   număr loturi propuse: 10;

 • -  accesul la parcele se realizează printr-un drum privat (nr.cad. 19203), pe direcția sud-nord, cu prospect de 9,0m;

 • -  pentru loturile situate pe partea stângă a drumului privat de acces la parcele :

 • -  limita de implantare: 6,0m de la limita trotuar;

 • -  retragere spate: 9,0m;

 • -  retrageri laterale: retragere lateral stânga minim 2,40m, retragere lateral dreapta 3,60m, conform planșa 5/A -Reglementări;

 • -  pentru loturile situate pe partea dreaptă a drumului privat de acces la parcele :

 • -  limita de implantare: 3,60m de la limita trotuar;

 • -  retragere spate: 2,40m;

 • -  retrageri laterale: minim câte 9,0m pe fiecare latură , conform planșa 5/A - Reglementări;

 • -  POTmax = 35% , CUTmax = 0,50;

 • -  nu se modifică prospectul străzii Colinelor, acesta având un profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extraselor CF nr. 89777, 89779 și 89781 aferente nr. cadastrale 17631, 17629, 17633 (proprietar municipiul Oradea).

 • -  Echiparea tehnico-edilitară: într-o primă fază alimentarea cu apă se va realiza prin puțuri forate, canalizarea prin rezervoare vidanjabile, iar alimentarea cu energie electrică prin intermediul posturilor trafo care urmează sa se instaleze în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.950.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila