Hotărârea nr. 945/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere Cafe-Bar existent cu terasă aferentă, la bloc cu parter comercial, str. Nufărului nr. 1, bl. D142 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere Cafe-Bar existent cu terasă aferentă, la bloc cu parter comercial, str. Nufărului nr. 1, bl. D142 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 139616 din data de 22.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere Cafe-Bar existent cu terasa aferentă, la bloc cu parter comercial, str. Nufărului nr. 1, bl. D142 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.4065/22.10.2008, în scopul determinării condițiilor de extindere a unui spațiu comercial existent (cafe-bar) la parterul comercial al blocului situat pe Str. Nufărului nr. 1 prin mărirea suprafeței construite și extinderea spațiului comercial existent la parterul comercial al blocului nr. 142, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, rezolvarea circulației juridice a terenului prin concesionarea acestuia și servirea edilitară.

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localității, în cadrul zonei sud-estice a municipiului Oradea, în cartierul Nufărul. Blocul mobilat cu locuințe colective și spații comerciale la parter, în regim de înălțime P+4 nivele se înscrie într-un ansamblu de locuințe colective de înălțime medie (P+4) și înalte (P+8 -:- 10).

Zona are un caracter mixt de locuințe în care se regăsesc dotări existente la parter de bloc.

Spațiul comercial situat la parterul blocului are o suprafață construită Sc = 34,34mp, fiind identificat cu nr. cadastral 634/16/A înscris în CF nr. 10128, și se află în proprietatea beneficiarei SC Martens Serv SRL. Terenul pe care se propune extinderea, în suprafață de S = 114,0mp, s-a identificat cu nr. cadastral 14602 din CF nr. 85257 - Oradea aflat în proprietatea SC Martens Serv SRL.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona comercială de interes orășenesc de tip C4.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele cu posibilitate de racordare la acestea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere Cafe-Bar existent cu terasă aferentă, la bloc cu parter comercial, str. Nufărului nr. 1, bl. D142 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   regim de înălțime parter, în care înălțime nu va depăși limita inferioară a parapetului balcoanelor locuințelor de la etajul I;

  • -   volumetric extinderile se vor integra în cadrul construit;

  • -   extinderea propusă inclusiv cu treptele de acces va fi de 3,28m de la proiecția blocului pe sol, la parterul blocului la frontul secundar, și respectiv până la limita terasei acoperite existente la fațada sudică a blocului, cu condiția respectării normativelor în vigoare privind distanțele față de rețelele de utilitate publică în exploatare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia și cu păstrarea trotuarului pietonal propus cu profil de 1,50m;

  • -   suprafața construită a extinderii solicitate este de S = 40mp, rezultând o suprafață construită propusă de 95,0m;

  • -   parcajele sunt asigurate în curtea interioară a incintei de blocuri iar aprovizionarea se va realiza prin curtea interioară, cu acces din str. Nufărului, pe str. Nojoridului și respectiv pe str. Gradina cu Fragi;

  • -  POT propus = 83,0%;

  • -   echiparea tehnico - edilitară: dotarea cu utilități se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Martens Serv SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.945                                                                        SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”