Hotărârea nr. 943/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M – Etapa II, str. Merilor nr. 4, nr.cad. 16763 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M - Etapa II, str. Merilor nr. 4, nr.cad. 16763 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 167695 din data de 22.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M - Etapa II, str. Merilor nr. 4, nr.cad. 16763 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1952/2007-prelungit la solicitarea beneficiarilor Mihoc Marioara cu soțul Ioan, în vederea construirii a unei case familiale pe strada Merilor, reglementarea accesului la terenul beneficiarilor, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață de 880,0mp s-a identificat cu nr. cad. 16763 înscris în CF nr. 89561 - Oradea în favoarea lui Mihoc Marioara și soțul Ioan, ca teren intravilan .

Zona luată în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord, într-o zonă construită cu case cu regim de mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi,

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona nu este deservită de rețea de alimentare cu apă sau de canalizare, există rețea de energie electrică .

Circulația în zonă se face pe strada Merilor și strada Paleului, care se desprinde din strada Bihorului, nemodernizate.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M - Etapa II, str. Merilor nr. 4, nr. cad. 16763 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  construire casă unifamilială în regim de înălțime S+P+M;

 • -   regimul de aliniere față de stradă:

 • - gardul se va amplasa la 6,0m din axul străzii Merilor;

 • - construcția se va amplasa retrasă la minim 6,0m de la limita trotuarului străzii Merilor;

 • - retrageri laterale: față de mejdia stânga se propune o retragere de 0,63m iar față de mejdia dreapta se propune o retragere de 1,90 m;

 • -   accesul carosabil și pietonal va fi asigurat din strada Merilor;

 • -  POTmax propus = 35,0% , CUTmax propus = 0,50;

 • -  strada Merilor a fost lărgită la un profil transversal de 12,00m ( 6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 89560 - Oradea pentru nr. cad. 16762, proprietar municipiul Oradea;

 • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Mihoc Marioara cu soțul loan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.943.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”