Hotărârea nr. 942/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construcţii de locuinţe şi reglementare acces, zona Oncea, str. I.P.Pincio – str. Cimbrului, nr. cad. 15254, 15256, 15257, 15258, 16655, 16656, 16657, 16678, 16679, 7104/

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construcții de locuințe și reglementare acces, zona Oncea, str. I.P.Pincio - str. Cimbrului, nr. cad. 15254, 15256, 15257, 15258, 16655, 16656, 16657, 16678, 16679, 7104/1 și 7104/2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 146943 din data de 22.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construcții de locuințe și reglementare acces, zona Oncea, str. I.P.Pincio - str. Cimbrului, nr. cad. 15254, 15256, 15257, 15258, 16655, 16656, 16657, 16678, 16679, 7104/1 și 7104/2 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Popute Daniel și soția Daniela, Cacuci Floare, Klepp Ileana, Balaci Elisabeta, Sabou Viorel, Toth Calin și Daniela, Cosma Gheorghe și sotia Viorica, Rad Lucian, Gombos Remus și Gombos Mirela, Ilies Gaspar și Ilies Silvia, în scopul determinării condițiilor de parcelare pentru construcții de locuințe a terenului situat intre strada I.P. Pincio și str. Cimbrului (prelungire), rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Zona studiată se află situată în intravilanul localității în cartierul Oncea, în marea majoritate ocupată de terenuri libere proprietate privată, o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire și de formare a rețelelor stradale. Terenul se situează adiacent străzii I. P. Pincio și prelungirii străzii Cimbrului. Circulația în zonă se desfășoară din str. Bihorului, pe str. I.P. Pincio.

Terenul în suprafață de 6387,0mp identificat cu nr. cad. 15254 înscris în CF nr.86241 - Oradea în favoarea lui Sabou Viorel, nr. cad. 15256 înscris în CF nr.86243 - Oradea în favoarea lui Toth Calin și Daniela, nr. cad. 15257 înscris în CF nr.86244 - Oradea în favoarea lui Cosma Gheorghe și soția Viorica, nr. cad. 15258 înscris în CF nr.86245 - Oradea în favoarea lui Rad Lucian, nr. cad. 16655 înscris în CF nr.87972 - Oradea în favoarea lui Popute Daniel și soția Daniela, Cacuci Floare, Klepp Ileana, nr. cad. 16656 înscris în CF nr.87973 -Oradea în favoarea lui Popute Daniel și soția Daniela, Cacuci Floare, Klepp Ileana, Cosma Gheorghe și soția Viorica, Sabou Viorel și Rad Lucian, nr. cad. 16657 înscris în CF nr.87974 - Oradea în favoarea lui Popute Daniel și soția Daniela, Cacuci Floare, Klepp Ileana, nr. cad. 16678 înscris în CF nr.88036 - Oradea în favoarea lui Balaci Elisabeta, nr. cad. 16679 înscris în CF nr.88037 - Oradea în favoarea lui Balaci Elisabeta, nr. cad. 7104/1 înscris în CF nr.7552 - Oradea în favoarea lui Gombos Remus și Gombos Mirela, nr. cad. 7104/2inscris în CF nr.7552 - Oradea în favoarea lui Ilies Gaspar și Ilies Silvia, ca teren intravilan.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1b - zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 18,0m.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservită de rețelele de alimentare cu apă și canalizare iar rețeaua electrică se afla în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construcții de locuințe și reglementare acces, zona Oncea, str. I.P.Pincio - str. Cimbrului, nr. cad. 15254, 15256, 15257, 15258, 16655, 16656, 16657, 16678, 16679, 7104/1 și 7104/2 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice , conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: - Parcelare teren pentru construire 8 locuințe familiale în regim maxim de înălțime S+P+1 (+M);

 • -  Modernizarea circulației -

 • -  drumurile principale (str. I. P. Pincio și prelungirea străzii Cimbrului) vor avea un profil transversal de 12,0m conform PUG municipiului Oradea;

 • -  strada nou creată, de acces la parcele, pe direcția NE-SV, care asigură accesul la parcele, va avea un prospect de 9,0m;

 • -  Terenurile destinate extinderii străzilor I.P. Pincio și Cimbrului (prelungire) se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 5/U - Circulația terenurilor și a ofertelor de donație autentificate notarial;

 • -  In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • -  Dezvoltarea rețelei stradale în interiorul zonei lotizate și legătura în teritoriu: circulația se desfășoară cu acces din str. I.P. Pincio pe o stradă interioară creată într-o incintă privată, cu un profil transversal de 9,0m, ce face legătura între str. I. P. Pincio și prelungirea străzii Cimbrului. Strada interioară, deschisă spre str. I. P. Pincio și prelungirea străzii Cimbrului, cu caracter privat se va înregistra la Cartea Funciară cu destinația de drum privat în proprietatea privată;

 • -  Reglementarea parcelelor cu construcții în conformitate cu propunerile din planșa 3/U - Reglementări :

 • -  limita de implantare a construcțiilor va fi la minim 6,0m de la limita trotuarului străzii I.P.Pincio și prelungirii străzii Cimbrului iar față de aleea carosabilă cu caracter privat minim 3,50m de la aliniamentul acesteia;

 • -  retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -  retragere spate: cu respectare Cod civil;

 • -  parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -  gard transparent spre stradă amplasat la:

 • -  6,0m din axul străzii I.P.Pincio și respectiv din axul prelungirii străzii Cimbrului,

 • -  4,50m din axul aleei carosabile private;

 • -  POTmax = 35%, CUTmax = 0,50;

 • -  Asigurarea utilităților: se propune extindere rețelelor existente în zonă ( rețele pentru apă și canalizare menajeră, rețea electrică) iar apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.942.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila