Hotărârea nr. 940/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism Construire complex de locuinţe colective str. Calea Clujului nr. 199, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul local de urbanism Construire complex de locuințe colective str. Calea Clujului nr. 199, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 179410 din data de 21.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul local de urbanism Construire complex de locuințe colective str. Calea Clujului nr. 199, Oradea, s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1853/24.04.2008 și avizului consultativ CMUAT nr.1186/05.08.2008, la inițiativa societății SC Bador SA reprezentată prin Sabin Radu, având ca scop reconversia funcțională a unui segment din platforma industrială de Est a municipiului Oradea situată pe str. Calea Clujului, zona de depozite și producție, stabilind categoriile funcționale ale ariei studiate și reglementările cu privire la indicatorii urbani: POT, CUT, regim de construire, retrageri, reglementări obligatorii, dotări de interes public, rezolvarea circulației în zona studiată.

Platforma industrială de est care cuprinde întreprinderea SC Bador SA, Interoil, Autogrand, Petrom, , triaj de cale ferată de aprovizionare a întregii platforme industriale și care se racordează la linia CF Oradea- Cluj.

Din cauza diminuării activității industriale a unității SC Bador SA, societatea respectivă a intrat intr-un proces de reconversie funcțională. Pentru a preîntâmpina o dezvoltare haotică a zonei se necesită o reglementare urbanistică a întregii zone delimitată:

 • -   la nord - est str. Calea Clujului

 • -   la nord - vest str. Micsandrelor

 • -   la sud - est str. Moliere

 • -   la sud - vest triajul de cale ferată.

Zona nu este străbătută de străzi. Se necesită împărțirea ei cu o rețea de străzi care să se integreze în rețeaua stradală limitrofă. Se necesită lățirea străzii Calea Clujului la 6 benzi de circulație pentru fluidizarea traficului de tranziție.

Terenul care a generat PUZ - ul în suprafața de S= 92368mp se află în proprietatea SC Bador SA identificat cu nr. cad. 7947/8, 8166/26, 8166/27 8166/28, 8167/6, 8170/76, 8170/77, 8170/78, 8170/79, 8170/80, 8170/81, 8170/82, 8170/83, 8170/84, 8170/85, 8170/86, 8170/87, 8170/88, 8170/89, 8170/90, 8170/91, 8170/92, 8170/93, 8170/94, 8170/64, 8170/65, 8170/66, 7947/6, 8166/24, 8170/49, 8170/52, 8170/53, 8170/54, 8170/55, 8170/56, conform planului de situație vizat OCPI nr. 1641/11.08.2008 ;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul local de urbanism, Construire complex de locuințe colective str. Calea Clujului nr. 199, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și Zonificarea Funcțională, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre :

Zona de locuit, cuprinde 3 tipuri de subzone funcționale:

Subzona C7*- preponderent zona de locuințe multifamiliale, care cuprinde clădiri cu regim mare de înălțime de până la 14 etaje;

 • -  situată imediat în spatele drumului colector paralel cu str. Calea Clujului care separă zona funcțională de locuire de cea de servicii;

 • - POT maxim= 25%, CUT maxim= 3,95;

 • - Regim maxim de înălțime P+14

 • - 1 loc de parcare/unitatea de locuit;

Subzona R7- preponderent zona de locuințe multifamiliale, care cuprinde clădiri cu regim mare de înălțime de până la 12 etaje;

 • -  situată imediat în spatele drumului colector paralel cu str. Calea Clujului care separă zona funcțională de locuire de cea de servicii;

 • - POT maxim= 65%-80%, CUT maxim= 3,5;

 • - Regim maxim de înălțime P+12

 • - 1 loc de parcare/unitatea de locuit;

Subzona R3b- preponderent locuințe unifamiliale sau două familii, zona permite locuințe în sistem izolat, cuplat si/sau înșiruit;

 • -   situată în zona de case str. Moliere, str. Bega, str. Pandurilor, str. Odesei;

 • - POT maxim= 50%, CUT maxim= 0,50+0,1 mansardat

 • - 1 loc de parcare/unitatea de locuit;

Zona servicii și comerț, care cuprinde clădiri cu regim mare de înălțime situată la frontul străzii Calea Clujului;

Subzona C5* - preponderent zona comercială, birouri, hoteluri, spații de distracții, galerii comerciale, locuințe în clădiri mixte, dotări social culturale

 • -  POT comercial maxim= 25%, POT locuințe maxim = 25%

 • -  CUT comercial maxim= 5, CUT locuința maxim= 5,

 • -  Regim maxim de înălțime P+18

 • -   Parcaj obligatoriu

Zona de drumuri:

 • -   străzi ce se vor largi : str. Calea Clujului la 6 benzi de circulație;

 • -   străzi noi create :

 • -   drumul colector situat la cca. 104,0m din axul str. C. Clujului cu 2 benzi de circulație cu caracter public și care va separa cele două zone funcționale locuințe și servicii ;

 • -   o a doua arteră de circulație în interiorul zonei va avea 2 benzi de circulație, cu caracter public și care va asigura legătura cu rețeaua stradală existentă str. Micsandrelor și str. Moliere ;

 • -  străzi perimetrale incintei SC Bador SA cu locuri de parcare pe toată lungimea, cu caracter privat;

Zone verzi: spații verzi de aliniament pe lângă principalele artere ale zonei, parc și recreere în incintele de blocuri ; Aliniament propus

 • -  Având în vedere lărgirea străzii Calea Clujului, se impune o restricție de aliniament - limita de implantare a construcțiilor viitoare de 32,0m față de axul străzii care va defini regimul de aliniere față de stradă a viitoarelor construcții

 • -   In zona de locuire în această fază nu s-a restricționat aliniamentul stradal, în schimb s-a stabilit zona edificabilă în care se vor amplasa viitoarele construcții cu respectarea distanțelor de însorire față de vecinătăți impuse de OMS nr. 536/1997 și Regulamentul local de urbanism;

Regulamentul Local de Urbanism

Aferent zonei Calea Clujului - Micsandrelor, Moliere, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe orice categorie de teren atât intravilan cât și extravilan.

Zona a fost inclusă în unitatea teritorială de referință, UTR 11 din cadrul PUG municipiul Oradea.

In cadrul regulamentului s-au stabilit:

 • -  Zonele și subzonele funcționale (R3b, R7, R7*) precum și funcțiunile complementare C5*;

 • -   Prevederile regulamentului local de urbanism la nivelul zonelor funcționale;

 • -   Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii;

 • -   Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;

 • -   Reguli cu privire la echiparea edilitară;

 • -   Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor;

 • -   Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri.

Echiparea tehnico-edilitară

Pentru realizarea obiectivelor de investiții se vor face racorduri la rețelele existente și extinderea rețelelor menajere și pluviale pe străzile create;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Bador SA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.940.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”