Hotărârea nr. 94/2008

privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, a contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare ºi Modernizare Corp Policlinicã Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu – Corp B

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea”, care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.53157 din data de 19.02.2008 întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării Municipiului Oradea, și aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea”, care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Având în vedere că în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” poate fi depus proiectul „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea”.

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 art.36, alin.(2) lit.b, lit.d, alin.4 lit.a), lit.d) ; alin.6 lit.a) pct.3); art.45 alin.2 lit.a) privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea ca aplicant la Programul Operațional Regional Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” în vederea realizării proiectului „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea”. Principalii indicatori tehnico economici sunt:

Descrierea investiției - descriere generală, stare actuală, preconizări:

 • - Suprafața totală a terenului este de 27.356 mp., acesta aflându-se în proprietatea statului român, și în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea, Spitalul Clinic Municipal având drept de administrare asupra acestuia și asupra construcțiilor de pe acesta. Clădirea Spitalului Clinic Municipal este amplasată pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Oradea, nr.cadastral 131.

 • - Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” a fost construit în perioada 1965-1969, pe baza proiectului de execuție nr.3220/1964, elaborat de DSAPC Crișana, în prezent S.C. Proiect Bihor S.A.

 • - Volumetric, este un monobloc articulat în forma literei T, compus din corpul A (P+9) și corpul B (P+4).

 • - Zonele propuse pentru reabilitare și modernizare sunt dispuse la etajele 1 și 2 (policlinică - ambulatoriu) având o suprafață de 1.701,95 mp.

 • - Obiectul proiectului este “REABILITARE ȘI MODERNIZARE CORP POLICLINICĂ -AMBULATORIU LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DR. GAVRIL CURTEANU - CORP B, ORADEA”.

In prezent, există multiple distorsiuni, atât din punctul de vedere al dispunerii funcțiunilor actuale și a relațiilor dintre acestea, cât și din punct de vedere al necesității adaptării unor spații la funcțiuni nou create, mai ales ca urmare a dotării policlinicii cu echipamente moderne.

In urma elaborării unor studii de soluție, trecute prin filtrul beneficiarului de investiție, au fost reanalizate următoarele funcțiuni principale: serviciile de radiologie, laborator, explorări funcționale, fiziokinetoterapie și gimnastică medicală precum și cabinetele de specialitate ale ambulatoriului spitalului.

Lucrările de reabilitare și modernizare au ca ținte:

 • -  Repartizarea funcțiunilor inițiale, precum și a celor nou apărute, prin operațiuni de re-repartizare de încăperi și, acolo unde este cazul, remodelării de spații pentru adaptarea la noile funcțiuni, conform cerințelor beneficiarului, cu respectarea normelor actuale.

 • -  Înlocuirea tâmplăriei de lemn/metalice existente, pentru asigurarea termoizolației, ferestre și uși exterioare și a fonoizolației, uși interioare.

 • -  Refacerea integrală a finisajelor interioare, în conformitate cu standardele actuale din domeniul sanitar.

 • -  Înlocuirea integrală a instalațiilor electrice, conform refuncționalizării propuse și a cerințelor dictate de furnizorii de echipamente.

 • -  Se va reamenaja, de asemenea, intrarea principală în policlinică.

Scopul acestei investiții creează premizele necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale de maximă importanță și utilitate pentru atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale.

Durata de realizare și etape principale :

 • - durata de realizare a investiției este de 12 luni din care, durata de execuție a lucrărilor 6 luni;

 • - Etapele principale de realizare a investiției:

 • a) achiziție servicii de proiectare: 1 lună

 • b) întocmire proiect tehnic: 2 luni

 • c) autorizație de construire: 1 lună

 • d) achiziții lucrări: 2 luni

 • e) execuție lucrări și achiziție furnizare bunuri: 6 luni

 • f) informare și conștientizare publică: pe toata durata derulării investiției

 • g) auditul: pe toată durata derulării investiției

Principalele capitole de cheltuieli, inclusiv TVA:

 • -  Proiectare și asistență tehnică - 205.682,50 RON (55.809 EUR)

 • -  Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.024.000,95 RON (1.091.876 EUR)

 • -  Alte cheltuieli - 255.982,59 RON (69.458 EUR)

 • -  TOTAL: 4.485.666,04 RON ( 1.217.143 EUR)

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 3.204.047,17 RON (869.389,26 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 490.030,7439 RON (132.965,41 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 75.389,345 RON (20.456,218 EUR)la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

 • - Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: cheltuieli cu privire la T.V.A: 716.198,8 RON (194.334,1 EUR), cheltuieli cu privire la comisioane bancare, etc.

Art.2. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 75.389,345 RON (20.456,218 EUR) (2%) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea” și a cheltuielilor neeligibile, cheltuieli cu TVA, în valoare de 716.198,8 RON (194.334,1 EUR).

Art.3. Se aprobă suportarea cotei de contribuție proprie în valoare 75.389,345 RON (20.456,218 EUR) (2%) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea” și a cheltuielilor neeligibile, cheltuieli cu TVA, în valoare de716.198,8 RON (194.334,1 EUR), care se vor face din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea, care este autorizată să efectueze modificările ce se impun în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Serviciul Management Programe și Relații cu Investitorii și IMM-urile,

 • - Direcția Economică,

 • - Spitalul Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 21 februarie 2008

Nr.94


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila