Hotărârea nr. 939/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare corp administrativ/birouri şi hală depozitare mărfuri P+1, str. Calea Clujului nr. cad. 14052- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare corp administrativ/birouri și hală depozitare mărfuri P+1, str. Calea Clujului nr. cad. 14052- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 162890 din data de 20.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare corp administrativ/birouri și hală depozitare mărfuri P+1, str. Calea Clujului nr. cad. 14052- Oradea, elaborat la solicitarea beneficiarei SC Astral Impex SRL, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare și executare a unei hale de depozitare mărfuri cu corpuri administrative/birouri în regim de înălțime P+1 pe Calea Clujului f.n. din Oradea,

Zona luată în studiu este situată în intravilanul municipiului Oradea, în partea estică a orașului, în frontul II al străzii Calea Clujului, la ieșirea din oraș,

Terenul luat în studiu s-a identificat cu nr. cadastral 14052 în suprafață de S = 8000,0mp înscris în C.F. nr. 84847 -Oradea, aflat în proprietatea beneficiarei SC Astral Impex SRL,

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de folosință R2 - zonă destinată amplasării de locuințe familiale,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare corp administrativ/birouri și hală depozitare mărfuri P+1, str. Calea Clujului nr. cad. 14052 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - se propune schimbarea funcțiunii în zonă (de la R2 la C4) în vederea construirii unei hale de depozitare mărfuri ce va include și un corp administrativ cu birouri;

 • - regim de înălțime propus: P+1;

 • - construcția se va amplasa în frontal II al străzii Calea Clujului, retrasă la 38,30m de la aliniamentul drumului de acces și respectiv 11,0m față de mejdia stânga și 10,0m față de mejdia dreapta, conform propunerilor din planșa 4/U - Reglementări urbanistice;

 • - gabarit construcție : 40,0m X 60,0m;

 • - retragere spate: 25,0m;

 • - ansamblul va beneficia de locuri de 10 locuri de parcare, amenajate în incintă;

 • - Organizarea circulației: - accesul, auto și pietonal, se vor realiza din Calea Clujului, pe drumul lateral ce duce către zona rezidențială “Cartier Tineret”. Pentru siguranța circulației, accesul va fi corespunzător semnalizat pentru intrare și ieșire;

 • - POT propus = 35,00 % și CUT propus = 0,50;

 • - Obiectivul nou se va racorda la utilitățile existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Astral Impex SRL., prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.939.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila