Hotărârea nr. 937/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobile de locuinţe colective 2S+P+1+M cu zonă de agrement, locuri de joacă pentru copii, piscină şi teren de sport, str. Adevărului nr. 30B, nr. cad. 15999 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobile de locuințe colective 2S+P+1+M cu zonă de agrement, locuri de joacă pentru copii, piscină și teren de sport, str. Adevărului

nr. 30B, nr. cad. 15999 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 157596 din data de 20.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobile de locuințe colective 2S+P+1+M cu zonă de agrement, locuri de joacă pentru copii, piscină și teren de sport, str. Adevărului nr. 30B, nr. cad. 15999 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2032/12.05.2008 la solicitarea societății SC Intergema International SRL în vederea reglementării accesului la viitoarele loturi de locuințe multifamiliale, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Adevărului și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S = 6161,0mp identificat cu nr. cad. 15999 înscris în CF NDF nr. 86772 - Oradea în favoarea beneficiarei SC Intergema International SRL, ca teren intravilan.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord, în zona de dealuri. Terenul este delimitat la sud de str. Adevărului și de terenuri libere proprietatea persoanelor fizice și juridice la nord, est și vest.

Construcțiile existente în zonă sunt exclusiv locuințe, în general cu regim mic de înălțime, recomandate prin studiul geotehnic.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială de tip R1a destinată locuințelor izolate cu densitate redusă.

Circulația carosabilă se desfășoară pe străzile Gh. Doja, Arinului și Adevărului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele electrice, rețelele de alimentare cu apă și canalizare în zonă.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal -Construire imobile de locuințe colective 2S+P+1+M cu zonă de agrement, locuri de joacă pentru copii, piscină și teren de sport, str. Adevărului nr. 30B-Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Amplasare 8 tronsoane de clădiri cu locuințe multifamiliale cu zonă de agrement, locuri de joacă pentru copii, piscină și teren de sport și cerere stradă interioară, racordată la str. Adevărului cu caracter privat care va deservi viitoarele locuințe;

 • -  Zonarea funcțională

 • -   zona cu funcțiunea de locuire - destinată locuințelor individuale;

 • -  regim maxim de înălțime 2S+P+1+M ;

 • -   Reglementarea parcelelor cu construcții se va realiza în conformitate cu propunerile din planșa 04/U - Reglementări :

 • -   limita de implantare a construcțiilor va fi la minim 5,0m de la limita trotuarului străzii Adevărului iar față de aleea carosabilă cu caracter privat minim 10,0m din axul acesteia;

 • -  suprafața minimă lot :750 - 1200mp;

 • -   retrageri laterale : minim 5,0m pe o latură;

 • -   retragere spate : minim 5,0m;

 • -   parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -  gard transparent spre stradă amplasat la 6,0m din axul străzii Adevărului;

 • -  POTmax = 45%, CUTmax = 1,70;

 • -   Modernizarea circulației - se vor crea noi bretele de circulație, se vor moderniza cele existente, iar circulația pietonală se va asigura prin crearea unor alei agrementate cu spații verzi;

 • -  drumurile principale (str. Adevărului) au un profil transversal de 12,0m conform PUG municipiului Oradea;

 • -  strada nou creată, de acces la parcele, pe direcția sud-nord, care asigură accesul la parcele din strada Adevărului, are un prospect de 6,0m;

 • -   In vederea organizării circulației beneficiarii vor ceda domeniului public terenurile aferente amenajării străzii Adevărului;

 • -   Strada interioară deschisă spre str. Adevărului cu caracter privat se va înregistra la Cartea Funciară cu destinația de drum privat în proprietatea privată;

 • -   Echiparea tehnico-edilitară: într-o primă fază alimentarea cu apă se va realiza prin puțuri forate, canalizarea prin rezervoare vidanjabile, iar alimentarea cu energie electrică prin intermediul posturilor trafo care urmează să se instaleze în zonă, urmând ca pe viitor să se racordeze la rețele existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Intergema International SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.937.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”