Hotărârea nr. 934/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire corp administrativ şi extindere hală de producţie - str. Corneliu Baba nr.26- nr. cad. 988 şi 990 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire corp administrativ și extindere hală de producție - str. Corneliu Baba nr.26- nr. cad. 988 și 990 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 172924 din data de 22.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire corp administrativ și extindere hală de producție - str. Corneliu Baba nr.26- nr. cad. 988 și 990 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2227/19.05.2008 la solicitarea societății SC Metropol Impex SRL reprezentată de Bay Laszlo, în vederea amplasării unei construcții cu rol de corp administrativ și extinderea halei de producție existentă, pe terenul identificat cu nr. cad. 988 și 990, cu acces la str. Corneliu Baba nr. 26, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud-vest a localității într-o zonă de foste unități agricole dezafectate sau cu destinație schimbată în unități industriale și de depozitare.

Amplasamentul studiat se află în incinta SC Farm Forest SRL cu acces din strada Corneliu Baba,

Regulamentul de zonare a municipiului Oradea, situează terenul în zona de folosință I2 reprezentând activități industriale manufacturiere și anexe acestora, care se desfășoară la nivel mediu de performanță.

Terenul în suprafață de 2881mp identificat cu nr. cad. 988 înscris în CFN nr. 666 Oradea și nr.cad.990 înscris în CFN nr. 665 Oradea, se află în proprietatea beneficiarului în cotă de 500/9507 părți.

Pe teren există două clădiri de tip hală, în regim de înălțime parter, destinate depozitării respectiv asamblării și producției de mobilier de serie și unicat.

Rețeaua edilitară este organizată la nivelul rețelei electrice, rețea de alimentare cu apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire corp administrativ și extindere hală de producție - str. Corneliu Baba nr.26- nr. cad. 988 și 990 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  construire corp administrativ în regim de înălțime P+1 și cote de gabarit 14,435 x 4,5 m;

  • -  extindere hală de producție în regim de înălțime P și cote de gabarit 14,0 x 18,9 m;

  • -   poziționarea obiectivelor propuse în teren și limitele față de vecinătăți, conform propunerilor prezentate în planșa 5U -Reglementări tehnice;

  • -  în incintă se va amenaja un spațiu de parcare cu capacitate de 16 locuri;

  • -  zona verde va reprezenta 20% din suprafața amplasamentului studiat;

  • -  POT propus = 55% și CUTpropus = 0,65;

Organizarea circulației: Accesul în incintă se va realiza din str. Corneliu Baba, pe parcela cu nr. cad. 989, înscris în CF NDF -667 Oradea, în favoarea SC Metropol Impex și SC Amur System Com SRL, care se va înscrie în CF cu destinația de drum privat;

Dotarea cu utilități a viitoarelor construcții se va rezolva prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Metropol Impex SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.934.                                                                SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”