Hotărârea nr. 933/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M str. Adevărului nr. 56 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M str. Adevărului nr. 56 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 175270 din data de 22.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M str. Adevărului nr. 56 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Lorincz Csaba Francisc reprezentat de Gligor Sorin în baza certificatului de urbanism nr. 3062/21.07.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Adevărului nr. 56 și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1a de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate cu regim mic de înălțime.

Terenul studiat cu suprafața de 891mp se compune din două parcele identificate cu nr. cad. 1275 înscris în CF NDF nr.4253 - Oradea ca servitute de trecere pt. parcelele cu nr. cad.1270, 1271, 1272si 1274, în favoarea beneficiarului în proporție de 311/450părți, respectiv nr. cad. 19996, carea rezultat din alipirea parcelelor identificate prin nr. cad.1271 înscris în CF NDF nr.4249 - Oradea și nr. cad. 1273 înscris în CF NDF nr.4251 - Oradea, ambele în favoarea beneficiarului Lorincz Csaba - Francisc.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Adevărului , care asigură legătura cu zona centrală a orașului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M str. Adevărului nr 56 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  regim de înălțime S+P+1+M.

 • -   limita de implantare: 12,0m din axul străzii Adevărului;

 • -   retrageri laterale: 1,0m față de mejdia stânga și 0,70 m față de mejdia dreapta;

 • -  POT 35% CUT 0,5;

 • -   parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

Organizarea circulației

Se propune lărgirea străzii Adevărului la profil de 12,0 m: carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți.

Extinderea și modernizarea străzii pe lățimea de 12,0m, în speță constituirea jumătății din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m urmând ca latura opusă să facă obiectul altor PUD-uri, se va constitui din:

 • -   actuala stradă Adevărului,

 • -   parcela cu nr. cad. 19997, în suprafață de 24mp, rezultată în urma dezmembrării parcelei cu nr. cad. 19996 aflată în proprietatea beneficiarului, conform planșei 4/U- Circulația terenurilor;

Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, a ofertei de donație, se va trece în proprietatea publică a municipiului Oradea, și se va înregistra la Cartea Funciară cu destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea, prin grija beneficiarului;

 • - parcela cu nr. cad. 1275 se constituie ca drum privat

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, alimentarea cu energie electrică, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face în rigole stradale.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Lorincz Csaba Francisc prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Octavian Dan


  Oradea, 30 octombrie 2008

  Nr.933.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila