Hotărârea nr. 930/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinţă D+P+E str. Frunzei nr. 13, nr. cad. 10967- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință D+P+E str. Frunzei nr. 13, nr. cad. 10967- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.183023 din data de 21.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuința D+P+E str. Frunzei nr. 13, nr. cad. 10967- Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Gordan Cornel în baza certificatului de urbanism nr.1564/18.04.2007 prelungit, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a celei de-a doua locuință unifamilială pe parcela situată, pe str. Frunzei nr. 13 și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în partea de nord a intravilanului localității, în zona de dealuri, cu locuințe în regim mic de înălțime

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1a de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Terenul în suprafață de 751 mp, identificat prin nr. cad. 10967 înscris în CF NDF nr. 12051- Oradea se află în proprietatea lui Gordan Ana în cotă de 20/32, Gordan Daniel, Grodon Mihai, Gordan Rodica și beneficiarul Grodan Cornel, în cotă de cate 3/32 fiecare.

Potrivit declarației 1148/2008 coproprietarii parcelei consimt la edificarea construcției ce face obiectul prezentului PUD.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință D+P+E str. Frunzei nr. 13, nr. cad. 10967- Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de înălțime D+P+E.

  • -  amplasarea construcției se va face la frontul străzii Frunzei, lateral dreapta construcției garaj existent;

  • -  retrageri : 0,50m față de mejdia posterioară;

  • -  POT 36,60% CUT 0,62;

  • -  amenajare spații verzi conform HGR 525/2001;

Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, se va realiza prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Gordan Cornel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.930.                                                             SECRETAR

Ionel Vila