Hotărârea nr. 929/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinţă S+P+E str. Cartier Podgoria nr. cad. 2087 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuință S+P+E str. Cartier Podgoria nr. cad. 2087 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.161512 din data de 21.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuință S+P+E str. Cartier Podgoria nr. cad. 2087 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Ciucle Ioan în baza certificatului de urbanism nr.4148/29.11.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Podgoria, nr. cad. 2087 și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în partea de est a intravilanului localității, în cartierul Podgoria, într-o zonă de locuințe în vecinătatea zonei de protecție a uzinei de apă și cu acces din strada Cartier Podgoria.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1 de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Terenul în suprafață de 1961 mp s-a identificat prin nr. cad. 2087 înscris în CF NDF nr. 3176 - Oradea în favoarea beneficiarului Ciucle Ioan și soția.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zona este lipsită de utilități urbane, există doar rețea de alimentare cu energie electrică,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință S+P+E, str. Cartier Podgoria nr. cad. 2087 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de înălțime S+P+E.

  • -   limita de implantare: 14,0m din axul străzii Cartier Podgoria;

  • -   retrageri laterale: 2,45m față de mejdia stânga și 0,90 m față de mejdia dreapta;

  • -  POT 8,71% CUT 0,21;

  • -   parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

Organizarea circulației

Se propune lărgirea străzii Cartier Podgoria pentru a deveni stradă de categoria III, conform PUG municipiul Oradea.

  • - Profilul transversal al străzii va fi de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți.

Extinderea și modernizarea străzii pe lățimea de 12,0m, în speță constituirea jumătății din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m urmând ca latura opusă să facă obiectul altor PUD-uri, se va constitui din:

  • -   actuala stradă Cartier Podgoria,

  • -  cota parte din terenul cu nr. cad. 2087 înscris în CF NDF nr. 3176- Oradea în favoarea beneficiarului Ciucle loan și soția, conform planșei 3/U- Circulația terenurilor;

Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, a ofertei de donație, se va trece în proprietatea publică a municipiului Oradea, și se va înregistra la Cartea Funciară cu destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea, prin grija beneficiarului;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, alimentarea cu energie electrică, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face în rigole stradale.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Ciucle loan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.929.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”