Hotărârea nr. 925/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casă familială D+P+M cu garaj la demisol şi împrejmuire teren, str. Feleacului nr. 13/A, nr. cad. 14789 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială D+P+M cu garaj la demisol și împrejmuire teren, str. Feleacului nr. 13/A, nr. cad. 14789 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.126251 din data de 21.10.2008, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială D+P+M cu garaj la demisol și împrejmuire teren, str. Feleacului nr. 13/A, nr. cad. 14789 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Lazoc loan Francisc în baza certificatului de urbanism nr. 2498/03.06.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case, în intravilanului municipiului Oradea, în zona centrală a orașului, pe strada Feleacului, și reglementarea acceselor în vederea construirii pe teren, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață totală de 268,0mp și este cuprins în intravilan, în partea centrală a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare.

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr. cad. 14789 înscris în CF nr. 85603 - Oradea în favoarea lui Lazoc Ioan Francisc, ca loc de casă intravilan. Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Feleacului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială D+P+M cu garaj la demisol și împrejmuire teren, str. Feleacului nr. 13/A, nr. cad. 14789 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  construire locuință în regim de înălțime D+P+M cu garaj la demisol și împrejmuirea terenului;

  • -  amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform prevederilor din planșa U 2 -

Reglementări urbanistice:

  • -  limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la limita trotuarului;

  • -  gardul se va amplasa la 6,0m din axul străzii Feleacului;

  • -  retrageri laterale: 0,50m față de mejdia stânga;

  • -  Organizarea circulației: accesul atât pietonal cât și carosabil, la obiectivul propus, se realizează din strada Feleacului. Profilul caracteristic al străzii Feleacului, care deservește parcela, este reglementat la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului) conform planului de situație aferent nr. cad. 14789 vizat de către OCPI Bihor (nr. 1252/19.06.2008).

  • -  POTmax propus = 35,0% și CUTmax propus = 0,50

  • -  echiparea tehnico—edilitară a obiectivului propus se va realiza prin racordarea la rețelele existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Lazoc loan Francisc, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.925.                                                             SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”