Hotărârea nr. 924/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire a două case familiale P în curte cu garaj aferent, str. Vămii nr. 11, nr. cad. 14540 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire a două case familiale P în curte cu garaj aferent, str. Vămii nr. 11, nr. cad. 14540 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.167779 din data de 21.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire a două case familiale P în curte cu garaj aferent, str. Vămii nr. 11, nr. cad. 14540 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Balogh Eva și soțul Tibor în baza certificatului de urbanism nr. 2799/02.08.2007 - prelungit, în scopul determinării condițiilor de amplasare a celei de a doua case pe terenul situat pe str. Vămii nr.11, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și servirea edilitară.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață de 617,0mp identificat cu nr. cadastral 14540 înscris în C.F. nr. 85191 - Oradea se află în proprietatea beneficiarilor, cu sarcini în favoarea numiților Cseh Ludovic și Eva cu drept de întreținere.

Zona luată în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord-vest, în Cartierul Episcopia Bihor, intr-o zonă construită cu case cu regim mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi. Accesul în zonă se face din str. M. Corvin pe str. Vămii.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică și rețea de alimentare cu apă, iar canalizarea este realizată în sistem individual.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire a două case familiale P în curte cu garaj aferent, str. Vămii nr. 11, nr. cad. 14540 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  construire a două case în curte, în regim de înălțime P, cu garaj aferent;

  • -   amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform prevederilor din planșa U/ 2 - Reglementări urbanistice:

  • -   limita de implantare a construcției: ,60m de la limita posterioară a construcției existente;

  • -  gardul se va amplasa la 6,0m din axul străzii Feleacului;

  • -   retrageri laterale: 0,60m față de mejdia dreapta;

  • -   accesul carosabil, pietonal va fi asigurat din strada Vămii;

  • -  POTmax = 35,0% și CUTmax = 0,50;

  • -   asigurarea utilităților : alimentarea cu apă prin racord la rețeaua orășenească, canalizarea prin racord la rețeaua orășenească, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, dirijarea apelor meteorice prin racord la rețeaua în curs de execuție.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Balogh Eva și soțul Tibor, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.924.                                                             SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”