Hotărârea nr. 923/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire două case familiale D+P+1+M - str. Făcliei nr. 22M şi 22N, nr. cad. 15015, 15016 şi 9112 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două case familiale D+P+1+M - str. Făcliei nr. 22M și 22N, nr. cad. 15015, 15016 și 9112 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.151791 din data de 21.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire două case familiale D+P+1+M - str. Făcliei nr. 22M și 22N, nr. cad. 15015, 15016 și 9112 - Oradea, elaborat în baza certificatelor de urbanism nr. 4020/22.11.2007 și 3043/21.07.2008 la solicitarea beneficiarilor Puscas Mircea și Puscas Claudia Victoria în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a două case familiale pe parcelele identificate cu nr. cad. 15015 și respectiv 15016 situată în frontul II al străzii Făcliei, la nr. 22M și 22N, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare .

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în partea de nord-est, în zona colinară situată în vecinătatea râului Crișul Repede, adiacent străzii Făcliei, având asigurată calea de acces din str. Făcliei pe un drum de servitute pe parcela cu nr. topo 7230/1.

In prezent construcțiile existente în zonă sunt izolate locuințe în general cu regim mic de înălțime la frontul străzii Făcliei.

Terenul luat în studiu în suprafața totală de 1000,0mp identificat cu nr. cad. 15015 înscris în C.F. nr. 85873 - Oradea și nr. cad. 15016 înscris în CF nr. 85874 - Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Puscas Mircea și Puscas Claudia Victoria, ca teren intravilan. In prezent terenul este liber de construcții .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și energie electrică, lipsind rețeaua de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire două case familiale D+P+1+M - str. Făcliei nr. 22M și 22N, nr. cad. 15015, 15016 și 9112 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire două case familiale în regim de înălțime D+P+1+M și împrejmuire teren;

 • -   regimul de aliniere față de stradă:

 • - față de limita de proprietate din față se propune o retragere de minim 2,77m;

 • - față de limita de proprietate din stânga se propune o retragere de minim 1,0m;

 • - față de limita de proprietate din dreapta se propune o retragere de minim 5,0m;

 • - retragere spate: 2,63m ;

 • -   accesul carosabil, pietonal va fi asigurat din strada Făcliei, pe un drum privat identificat cu nr. cad. 9112, cu profil de 5,50m cu alveole de depășire;

 • -  POT max propus = 45,0% , CUT max propus = 0,60;

 • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apă se va rezolva prin branșare la rețeaua existentă, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, încălzirea în sistem propriu.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Puscas Mircea și Puscas Claudia Victoria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.923.                                                             SECRETAR

Ionel Vila