Hotărârea nr. 921/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare şase locuinţe familiale S+P+1(+M), str. Calea Clujului nr. cad. 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare șase locuințe familiale S+P+1(+M), str. Calea Clujului

nr. cad. 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.179226 din data de 21.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare șase locuințe familiale S+P+1(+M), str. Calea Clujului nr. cad. 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691- Oradea, la solicitarea beneficiarilor Ofrim Horatiu Ovidiu și Ofrim Camelia Adriana, Cacu Marius Adrian și Vaida Ioana Crina, Ciuciu Marcel cu soția Mirela, Lacatus Istvan, Pop Ovidiu, Pop Liana, Pop Samuil și Pop Rozica, Blaga Florian, Blaga Florica, Moza Florin și Ghiuro Felicia Alina, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare și executare a unei hale de depozitare mărfuri cu corp administrativ/birouri în regim de înălțime P+1 pe Calea Clujului f.n. din Oradea,

Zona luată în studiu este situată în intravilanul municipiului Oradea, în partea estică a orașului, în frontal II al străzii Calea Clujului, la ieșirea din oraș.

Terenul luat în studiu în suprafața totală S = 17.216,0mp s-a identificat cu nr. cadastral 14685 înscris în C.F. nr. 85653 -Oradea aflat în proprietatea beneficiarului Ofrim Horatiu Ovidiu, nr. cad. 14686 înscris în C.F. nr. 85654 - Oradea aflat în proprietatea beneficiarilor Ofrim Horatiu Ovidiu și Ofrim Camelia Adriana, nr. cad. 14687 înscris în C.F. nr. 85655 - Oradea aflat în proprietatea

beneficiarilor Cacu Marius Adrian și Vaida Ioana Crina, nr. cad. 14688 înscris în C.F. nr. 85656 - Oradea aflat în proprietatea

beneficiarilor Ciuciu Marcel cu sotia Mirela și Lacatus Istvan, nr. cad. 14689 înscris în C.F. nr. 85657 - Oradea aflat în proprietatea beneficiarilor Ciuciu Marcel, Ciuciu Mirela, Ofrim Horatiu, Pop Ovidiu, Pop Liana, Cacu Marius și Lacatus Istvan, nr. cad. 14690 înscris

în C.F. nr. 85658 - Oradea aflat în proprietatea beneficiarilor Lacatus Istvan, Pop Samuil și Pop Rozica, nr. cad. 14691 înscris în C.F.

nr. 85659 - Oradea aflat în proprietatea beneficiarilor Cacu Marius, Blaga Florian, Blaga Florica, Moza Florin și Ghiuro Felicia Alina, ca teren intravilan.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de folosință R2- zonă destinată amplasării de locuințe familiale.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare șase locuințe familiale S+P+1(+M), str. Calea Clujului nr. cad. 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   construire șase case familiale în regim maxim de înălțime S+P+1 (+M), cu garaje aferente și împrejmuire terenuri;

  • -   amplasarea construcțiilor pe parcele și regimul de aliniere față de străzi a construcțiilor vor respecta prevederile din planșa 4.A -Reglementări;

  • -   accesul se va realiza din str. Calea Clujului pe drumul public identificat cu nr. cad. 7024 și pe noul drum public propus pentru a se crea (pe direcția vest-est) pe terenul identificat cu nr. cad. 14689 cu profil de 11,0m, prevăzut cu zonă de întoarcere

  • -  POTmax propus = 35,0% și CUTmax propus = 0,80;

  • -   strada publică de acces identificată cu nr. cad. 7024 va fi lărgită la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

  • -   terenurile destinate lărgirii și extinderii străzilor se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 3. - Circulația terenurilor și a ofertei de donație autentificate notarial nr. 2398/04.09.2008;

  • -   în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

  • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.921.                                                             SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”