Hotărârea nr. 920/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă de locuit S+P+M – Etapa II, strada Dimitrie Anghel nr. 35, nr. cad. 18136 şi 12955 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit S+P+M - Etapa II, strada Dimitrie Anghel nr. 35, nr. cad. 18136 și 12955 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.183733 din data de 20.10.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit S+P+M - Etapa II, strada Dimitrie Anghel nr. 35, nr. cad. 18136 și 12955 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3243/05.08.2008, la inițiativa beneficiarilor Scheianu Alin, Szabo Stefan și soția Gabriela, Vaida Vilhelm și soția Maria, Tuduce Gheorghe și soția Ana, Lokodi Ferenc și soția Piroska în vederea reglementarii accesului la terenul beneficiarilor în vederea construirii unei case, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Dimitrie Anghel și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafața totală de S= 1699,0mp s-a identificat cu nr. cad. 18136 înscris în CF NDF nr. 90288-Oradea în favoarea lui Szabo Stefan și soția Gabriela, Vaida Vilhelm și soția Maria, Tuduce Gheorghe și soția Ana, Lokodi Ferenc și soția Piroska și nr. cad. 12955 înscris în CF NDF nr. 85798-Oradea în favoarea lui Tuduce Gheorghe și Ana, ca teren intravilan, cu drept de construire în favoarea lui Scheianu Alin - conform declarației notariale nr. 2401/02.10.2007.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a acestuia, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară. În vecinătatea zonei existe case în general în regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m.

Circulația în zonă se face pe strada D. Anghel.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și de canalizare, existând și rețea de energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit S+P+M -Etapa II, str. Dimitrie Anghel nr. 35, nr. cad. 18136 și 12955 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă familială în regim de înălțime S+P+M, cu garaj aferent și împrejmuire teren;

 • -   accesul se va realiza din str. D. Anghel, pe o alee carosabilă privată de acces identificată cu nr. cad. 18136 cu profil de 4,0m, prevăzută cu alveolă de depășire;

 • -   regimul de aliniere față de stradă:

 • -   limita de implantare gard: minim 2,0m din ax drum privat de acces;

 • -   limita de implantare: 8,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

 • -   retrageri laterale: 0,90m față de mejdia stânga și 2,50m față de mejdia dreapta;

 • -  POT max propus = 35,0% și CUT max propus = 0,70;

 • -   strada D. Anghel a fost lărgită la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 90287 - Oradea

pentru nr. cad. 18135 aflat în proprietatea municipiului Oradea.

 • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.920.                                                             SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”