Hotărârea nr. 92/2008

privind darea în administrare cãtre Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea a unor imobile

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind darea în administrare către Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea a unor imobile

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.53121/19.02.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea in administrare către Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea a unor imobile,

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, modificata prin Legea nr.99/2004,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin.2 lit.c, d, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 si ale art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea a imobilelor, clădiri și terenuri, prevăzute în anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării contractului de administrare de către Administrația Imobiliară Oradea-actualul administrator și Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Proiectele în curs de elaborare și lucrările în curs de execuție vor fi finalizate de către Administrația Imobiliară Oradea, fiind cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al acestei instituții.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

Administrația Imobiliară Oradea

Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 21 ianuarie 2008

Nr.92


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptata cu ,,unanimitate” voturi „pentru”.

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 21.02.2008

SITUAȚIA

9

privind datele de identificare a imobilelor (construcții și terenuri)

Nr.

crt.

Denumirea imobilelor (construcții și terenuri)

Descrierea activităților din imobile

Valoarea de inventar

- lei-

1

2

3

4

A

Spital Clinic Municipal „dr. Gavril Curteanu” Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 12 Suprafață teren nr cadastral 14.000 = 27.068 mp, cu următoarele construcții:

Asistență medicala și spitalizare

1

Corp A + B: spital și ambulatoriu (corp A format din 3 tronsoane: A1, A2, A3) - suprafață construită 19.128 mp

Corp A - P + 9 etaje

Corp B - P + 4 etaje

Asistență medicală și spitalizare pentru 405 paturi de copii și 80 paturi însoțitori: (secția ATI, bloc operator, asistență ambulatorie și specialitate, cabinete cu contracte de comodat, laborator analize medicale, laborator radiologie, farmacia, compartiment fizio -kinetoterapie, bloc alimentar, spălătorie)

4.588.148,06

2

Corp C + E: centrală termică, stație hidrofor, post trafo, grup electrogen, magazii

Producere abur tehnologic și distribuție agent termic și apă rece și caldă, producere curent electric de siguranță, distribuție energie electrică, incinerator ardere deșeuri, anexe gospodărești

154.563,85

3

Corp D: poarta, chioșc alimentar, sala de așteptare

Acces bolnavi și personal, acces auto, mp chioșc alimentar

17.512,57

4

Corp F: stație de oxigen

Distribuție oxigen medicinal

227.234,39

5

Corp G: garaje auto, atelier tâmplărie, vopsitorie

Garaje mașini, activități de întreținere

12.765,85

6

Depozitul de combustibil lichid

Distribuție combustibil (3 bazine de 80 tone capacitate totală)

8.112,73

7

Seră pentru flori, atelier instalatori, solar, suprafață construită de 122 mp

Sera și solarul nu funcționează, atelier pentru instalatori

2.537,36

8

Rampă metalică pentru spălătorie auto

Spălare auto

479,59

Cabină poartă 2 suprafață 10 mp

Acces auto

Decantor reziduuri suprafață construită 118 mp

Decantarea apelor uzate provenite din spital și

ambulatoriu

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2008

CONSILIUL LOCAL ORADEA

ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

NR. _____ DIN _________/2008

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA NR. _____ DIN _________/2008

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, cod fiscal 21982927, reprezentata prin Mihai Groza - primarul Municipiului Oradea, Boloș Marcel - directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea si Marioara Rosan- șef Serviciu Juridic la Administrația Imobiliară Oradea, in calitate de proprietar

și

Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea cu sediul in Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 12, cod fiscal ____________________, reprezentata prin manager Carp

Gheorghe, in calitate de administrator

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 Având in vedere prevederile art. 1 din OG nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean si local, Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea da in administrarea Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea, imobilele (clădiri și terenuri) identificate conform anexei nr.1 la prezentul contract.

III. DESTINATIA BUNURILOR DATE IN ADMINISTRARE

 • 3.1 Bunurile prevăzute la punctul 2.1 sunt date in administrare in vederea realizării actului medical.

IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Prezentul contract se încheie pentru o perioada nedeterminată începând cu data semnării prezentului acestuia de către ambele părți.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Drepturile și obligațiile proprietarului

 • a) de a preda administratorului bunurile prevăzute la punctul 2.1,

 • b) de a verifica periodic daca administratorul folosește bunul potrivit destinației sale si nu-l deteriorează;

 • c) de a aviza, in cel mult 10 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli, trimise de administrator;

 • d) de a aviza, in termen de 5 zile de la data primirii, statele de funcții pentru unitățile sanitare publice.

 • 5.2. Administratorul are următoarele drepturi:

 • a) de a primi in administrare bunurile prevăzute la punctul 2.1

 • b) de a folosi bunurile primite in administrare in vederea realizării actului medical.

 • 5.3. Administratorul are următoarele obligații

 • a) de a folosi bunurile primite in administrare potrivit destinației acestora-desfășurarea actului medical;

 • b) de a conserva și utiliza bunurile primite in administrare asemeni unui bun proprietar;

 • c) de a suporta din bugetul propriu cheltuielile ocazionate de remedierea deteriorărilor produse din culpa sa la bunurile primite in administrare;

 • d) de a permite proprietarului verificarea periodica a bunului primit in administrare;

 • e) de a nu schimba destinația bunurilor primate în administrare fără hotărârea Consiliului Local Oradea;

 • f) de a transmite spre avizare proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli, conform legii;

 • d) de a transmite spre avizare statele de funcții pentru unitățile sanitare publice, conform legii.

 • e) să solicite aprobarea Consiliului Local Oradea pentru executarea unor lucrări de reparații sau investiții la bunurile administrate;

 • f) să elaboreze situațiile financiare trimestriale si anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe care le înaintează spre avizare primarului si direcției de sănătate publica, in vederea centralizării;

 • g) de a elabora si aplica masuri de utilizare eficienta a bazei materiale si a fondurilor in vederea creșterii calității actului medical.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

 • 6.1 Prezentul contract încetează sa mai producă efecte juridice in următoarele situații:

 • a) bunurile ce formează obiectul prezentului contract încetează sa mai existe;

 • b) administratorul schimba destinația bunurilor primite in administrare fără aprobarea Consiliului Local Oradea;

 • c) administratorul nu executa obligațiile stabilite in sarcina sa prin prezentul contract.

 • 6.2 Prezentul contract încetează in cazul in care proprietarul înțelege sa revoce dreptul de administrare in temeiul prevederilor al.3 art. 12 din Legea 213/1998, in urma neexecutării obligațiilor asumate de administrator.

VII. FORȚA MAJORĂ

9

 • 7.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 7.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 7.3 Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 8.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 8.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

IX. LITIGII

 • 9.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

 • 9.2 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

X. DISPOZIȚII FINALE

9

10.1 Prezentul contract a fost încheiat in 2 exemplare , asigurându-se cate unul pentru fiecare parte contractanta

PROPRIETAR

Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea J

ADMINISTRATOR

Primar Groza Mihai

Manager Carp Gheorghe

Director executiv

Boloș Marcel loan

Șef Serviciu Juridic Roșan Marioara

Oradea, 21 februarie 2008.