Hotărârea nr. 917/2008

privind darea acordului de principiu pentru realizarea unei asocieri intre Consiliul Local al municipiului Oradea şi SC Geoimobiliare SRL în vederea amenajării şi exploatării unei parcări publice pe terenul situat în Oradea, str.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru realizarea unei asocieri intre Consiliul Local al municipiului Oradea și SC Geoimobiliare SRL în vederea amenajării și exploatării unei parcări publice pe terenul situat în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 19 și 21

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69838 din 30.10.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea darea acordului de principiu pentru realizarea unei asocieri între Consiliul Local al municipiului Oradea și SC Geoimobiliare SRL în vederea amenajării și exploatării unei parcări publice pe terenul situat în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 19 și 21.

Având în vedere că în zona centrală a municipiului Oradea numărul locurilor de parcare este insuficient cerințelor zilnice ale deținătorilor de autoturisme, s-a identificat terenul situat în Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 19 și 21, liber de construcții.

Terenul de la adresa menționată, în suprafață de 2.550 mp este deținut in proprietate de SC Geoimobiliare SRL.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b, d, e, alin.4 lit. d), alin.6 lit. a, pct.11, alin.7 lit.a) și art. 45 alin.(2) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se dă acordul de principiu pentru realizarea unei asocieri între Consiliul Local al municipiului Oradea și SC Geoimobiliare SRL în vederea amenajării și exploatării unei parcări publice pe terenul situat în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 19 și 21.

Art.2. Condițiile de asociere între părți vor fi supuse aprobării Consiliului Local după întocmirea documentațiilor necesare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Serviciul Terenuri

  • -  SC Geoimobiliare SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 917


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.