Hotărârea nr. 915/2008

privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea trecerii imobilului – construcţii şi teren în suprafaţă de 75.341 / 141.392 mp - identificat cu nr. cadastral 83 înscris în CF ndf 17 Oradea, din domeniul public al statului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea trecerii imobilului - construcții și teren în suprafață de 75.341 / 141.392 mp - identificat cu nr. cadastral 83 înscris în CF ndf 17 Oradea, din domeniul public al statului și administrarea Direcției Generale a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Cluj, în domeniul public al municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69800 din 29.10.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea inițierii demersurilor în vederea trecerii imobilului - construcții și teren în suprafață de 75.341 / 141.392 mp - identificat cu nr. cadastral 83 înscris în CF ndf 17 Oradea, din domeniul public al statului și administrarea Direcției Generale a Vămilor -Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Cluj, în domeniul public al municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea,

Terenul situat în Oradea șoseaua Borșului nr. 43/A a fost transmis prin H.G. nr. 159 din 09.04.1994, din administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în administrarea Direcției Generale a Vămilor în vederea realizării obiectivului de investiții „Punct de control trecere frontieră Borș - terminal de mărfuri, județul Bihor” ,

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În vederea dezvoltării unor proiecte de interes public în municipiul Oradea,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), c), d), alin.4 lit. d), alin.(5) lit.a), alin.6 lit.a) pct.11 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă inițierea demersurilor în vederea trecerii imobilului - construcții și teren în suprafață de 75.341 / 141.392 mp - identificat cu nr. cadastral 83 înscris în CF ndf 17 Oradea, din domeniul public al statului și administrarea Direcției Generale a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Cluj, în domeniul public al municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •              Administrația Imobiliară Oradea

 • •               Serviciul Terenuri

 • •               Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Cluj, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •                Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •                Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan


  Oradea, 30 octombrie 2008

  Nr. 915


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”