Hotărârea nr. 910/2008

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune pentru suprafaţa de 85 mp, identificat cu nr. topo4807/64 înscris în CF 71315 Oradea situat în Oradea, str. Aluminei nr. 1, în favoarea SC Fladris Com SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune pentru suprafața de 85 mp, identificat cu nr. topo4807/64 înscris în CF 71315 Oradea situat în Oradea, str. Aluminei nr. 1, în favoarea SC Fladris Com SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69569 din 27.10.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune pentru suprafața de 85 mp, identificat cu nr. topo4807/64 înscris în CF 71315 Oradea situat în Oradea, str. Aluminei nr. 1, în favoarea SC Fladris Com SRL,

În baza contractului de concesiune nr. 1059/23.08.2006, SC Fladris Com SRL cu sediul în Oradea deține în concesiune suprafața de 85 mp terenul cu nr. topo 4807/64 înscris în CF 71315 Oradea pe care este amenajat un magazin alimentar,

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr 18/1991, republicată, privind Legea fondului funciar

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea terenului înscris în CF 71315 Oradea, cu nr. topo 4807/64, în suprafață de 85 mp, în proprietatea privată a municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.1059/23.08.2006 pe o perioadă de 5 ani pentru suprafața de 85 mp cu nr.topo 4807/64 înscris în CF 71315 Oradea, situat în Oradea, Str. Aluminei, nr. 1, în favoareaSC Fladris Com SRL.

Art. 3. (1) Se aprobă redevența în valoare de 56,00 lei/mp/an.

(2) Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.4. Concesionarul are obligația să execute lucrări de amenajare peisagistică și să întrețină zona verde din jurul spațiului comercial pe toată durata existenței construcției.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  SC Fladris Com SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 910


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.