Hotărârea nr. 907/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Şandru Alin Mario, a d-nei Fodor Livia, a S.C. GELUFILIP S.R.L., a S.C. FILORM PRODCOM S.R.L., a d-lui Filip Daniel Livius, a d-lui Cozmuleasca Ciprian Gheorghe şi a d-lui Moisi Daniel Mirel, reprezentând s

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Șandru Alin Mario, a d-nei Fodor Livia, a S.C. GELUFILIP S.R.L., a S.C. FILORM PRODCOM S.R.L., a d-lui Filip Daniel Livius, a d-lui Cozmuleasca Ciprian Gheorghe și a d-lui Moisi Daniel Mirel, reprezentând suprafața totală de 1.605 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 9292, 17255, 17237, 17377, 17375 și 17379, înscrise in C.F. 90021, 89815, 89817, 89811, 89809 și 89819 Oradea, situat în Oradea str. Făcliei - cartierul Podgoria, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69571 / 27.10.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 1.605 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 9292, 17255, 17237, 17377, 17375 și 17379, înscrise in C.F. 90021, 89815, 89817, 89811, 89809 și 89819 Oradea, situat în Oradea str. Făcliei - cartierul Podgoria, cu destinația de “drum public”.

Conform prevederilor din P.U.D.-ul aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 821/30.11.2005, în vederea accesibilității la parcelele destinate construirii, se propune extinderea rețelei stradale în Oradea str. Făcliei - cartierul Podgoria, prin crearea unei străzi de categoria a III-a cu un profil de 11 m. lățime, 5,5 m. pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul cu destinația de “drum” să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară autentificate cu nr. 1990/28.09.2006 și 673/08.05.2008, dl. Șandru Alin Mario, a d-na Fodor Livia, S.C. GELUFILIP S.R.L., S.C. FILORM PRODCOM S.R.L., dl. Filip Daniel Livius, dl. Cozmuleasca Ciprian Gheorghe și dl. Moisi Daniel Mirel, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 1.605 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 9292, 17255, 17237, 17377, 17375 și 17379, înscrise in C.F. 90021, 89815, 89817, 89811, 89809 și 89819 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, .„d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.„a”, pct. 13, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se acceptă donațiile reprezentând teren, în suprafață totală de 1.605 mp. cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea zona str. Făcliei - cartierul Podgoria astfel:

 • a)  Dl. Șandru Alin Mario donează cota de 112/1.452 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 9292, înscris în C.F.ndf 8575 Oradea și suprafața de 8 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17255 înscris in C.F. 90021 Oradea;

 • b)  D-na Fodor Livia donează cota de 668/1.452 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 9292, înscris în C.F.ndf 8575 Oradea, suprafața de 107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17237 înscris in C.F. 89815 Oradea și suprafața de 6 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17239 înscris in C.F. 89817 Oradea;

 • c)  S.C. GELUFILIP S.R.L. donează cota de 112/1.452 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 9292, înscris în C.F.ndf 8575 Oradea și suprafața de 6 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17377 înscris in C.F. 89811 Oradea;

 • d)  S.C. FILORM PRODCOM S.R.L. donează cota de 112/1.452 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 9292, înscris în C.F.ndf 8575 Oradea și suprafața de 6 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17375 inscris in C.F. 89809 Oradea;

 • e)  Dl. Filip Daniel Livius donează cota de 336/1.452 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 9292, înscris în C.F.ndf 8575 Oradea și suprafața de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17379 înscris in C.F. 89819 Oradea;

 • f)   Dl. Cozmuleasca Ciprian Gheorghe donează cota de 56/1.452 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 9292, înscris în C.F.ndf 8575 Oradea;

 • g)  Dl. Moisi Daniel Mirel donează cota de 56/1.452 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 9292, înscris în C.F.ndf 8575 Oradea.

Art. 2. Donațiile menționate la art. 1 din prezenta hotărâre se acceptă condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către dl. Șandru Alin Mario, d-na Fodor Livia, S.C. GELUFILIP S.R.L., S.C. FILORM PRODCOM S.R.L., dl. Filip Daniel Livius, dl. Cozmuleasca Ciprian Gheorghe și dl. Moisi Daniel Mirel.

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •       Administrația Imobiliară Oradea

 • •        Instituția Arhitectului Șef

 • •        Serviciul Terenuri

 • •        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •        Dl. Șandru Alin Mario prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •       D-na Fodor Livia prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •       S.C. GELUFILIP S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •       S.C. FILORM PRODCOM S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •        Dl. Filip Daniel Livius prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •       Dl. Cozmuleasca Ciprian Gheorghe prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •        Dl. Moisi Daniel Mirel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •      SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.907


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila