Hotărârea nr. 899/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Negruţ Nicolae şi soţia Negrut Florica, reprezentând suprafaţa de 352 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18949, înscris în C.F. 92493 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinaţ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Negruț Nicolae și soția Negrut Florica, reprezentând suprafața de 352 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18949, înscris în C.F. 92493 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69317 / 23.10.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 352 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18949, înscris în C.F. 92493 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinația de “drum public”,

Conform Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 672/28.08.2008, se propune modernizarea intersecției străzii Bulgarilor cu strada Murelor, urmând ca terenul identificat cu nr. cadastal 18949 Oradea rezervat extinderii străzilor, să fie cedat domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 977/11.07.2008, d-na Negruț Florica în calitate de mandatara a d-lui Negruț Nicolae și soția Negrut Florica donează Municipiului Oradea suprafața de 352 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18949, înscris în C.F. 92493 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, „d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.„a”, pct.13, art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se acceptă donația d-lui Negruț Nicolae și soția Negruț Florica, reprezentând suprafața de 352 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18949, înscris în C.F. 92493 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor.

(2) Donația menționată la alin.1 se acceptă condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către dl. Negruț Nicolae și soția Negruț Florica.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   Dl. Negruț Nicolae prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.899


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”