Hotărârea nr. 898/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Gelen Iuliu şi soţia Gelen Ana, reprezentând suprafaţa de 36 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19636, înscris în C.F. 93109 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu, cu destinaţia de “drum pu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Gelen Iuliu și soția Gelen Ana, reprezentând suprafața de 36 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19636, înscris în C.F. 93109 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69320 / 23.10.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 36 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19636, înscris în C.F. 93109 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul CMUAT nr. 1028 din 08.07.2008, se propune modernizarea străzii Beldiceanu, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarilor în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 2065/02.10.2008, dl. Gelen Iuliu și soția Gelen Ana donează Municipiului Oradea suprafața de 36 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19636, înscris în C.F. 93109 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, „d”, alin.(5) lit.„a”, alin.(6) lit.„a”, pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se acceptă donația d-lui Gelen Iuliu și soția Gelen Ana, reprezentând suprafața de 36 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19636, înscris în C.F. 93109 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu.

(2) Donația menționată la alin.1 se acceptă condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către dl. Gelen Iuliu și soția Gelen Ana.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Prezenta hotărâre va deveni aplicabilă numai după aprobarea în Consiliul Local a Planului Urbanistic de Detaliu -Amplasare locuință unifamilială, str. Nicolae Beldiceanu nr. 83.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Gelen Iuliu și soția Gelen Ana.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Gelen Iuliu prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 898


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.