Hotărârea nr. 897/2008

privind acceptarea donaţiei d-nei Ciorba Maria, reprezentând suprafaţa de 500 mp. teren identificat cu nr. cadastral 76/11, înscris în C.F.ndf 4476 Oradea, situat în Oradea str. T.Goga - str. Ogorului, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-nei Ciorba Maria, reprezentând suprafața de 500 mp. teren identificat cu nr. cadastral 76/11, înscris în C.F.ndf 4476 Oradea, situat în Oradea str. T.Goga - str. Ogorului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69321/23.10.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 500 mp. teren identificat cu nr. cadastral 76/11, înscris în C.F.ndf 4476 Oradea, situat în Oradea str. T.Goga - str. Ogorului, cu destinația de “drum public”,

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 267/27.03.2008, se propune extinderea rețelei stradale existente în zona de interes, prin lărgirea unei străzi laterale străzii T.Goga, la un profil transversal de 8,00 m. lățime (4,0 m. din ax pe partea beneficiarilor), urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, să fie cedat domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr.719/09.05.2007, d-na Ciorba Maria donează Municipiului Oradea suprafața de 500 mp., teren identificat cu nr. cadastral 76/11, înscris în C.F.ndf 4476 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, „d”, alin.(5) lit.„a”, alin.(6) lit.„a”, pct. 13, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-nei Ciorba Maria, reprezentând suprafața de 500 mp., teren identificat cu nr. cadastral 76/11, înscris în C.F.ndf 4476 Oradea, situat în Oradea str. T.Goga - str. Ogorului, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   D-na Ciorba Maria, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 897


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.