Hotărârea nr. 893/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Tomuţa Gheorghe Emanuel, a d-lui Tomuta Ioan şi soţia Tomuţa Maria şi a d-lui Popa Gligore şi soţia Popa Maria reprezentând suprafaţa de 11 mp. teren identificat cu nr. cadastr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a Autorizației de construire pentru parcelele atribuite în cursul lunii octombrie 2007 în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69520 din 27.10.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune prelungirea termenului stipulat în Contractele de comodat, privind obținerea Autorizației de construire pentru parcelele atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

Luând în considerare faptul că cei 197 beneficiari de teren în baza Legii 15/2003, cărora li s-au atribuit parcelele de teren în Etapa II, conform art. 4.6. din Contactul de comodat au obligația de a ”obține în termen de un an de la data atribuirii terenului (data predării - preluării terenului) Autorizația de construcție și Procesul verbal de începere a lucrărilor de construcție”,

Având în vedere faptul că predarea terenurilor către titularii dreptului de folosință s-a făcut în etape astfel: 03.10.2007, 04.10.2007, 05.10.2007, 08.10.2007, 09.10.2007 și 10.01.2008 , dintre cei 197 beneficiari de teren în baza Legii 15/2003, 135 persoane au solicitat Certificat de urbanism pentru construire casă, dintre care 54 de persoane au obținut Autorizația de construire pentru destinația stabilită,

Ținând seama de adresa înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea cu nr. 63152/25.07.2008, prin care S.C. Compania de Apa Oradea S.A. a solicitat sistarea eliberării Autorizațiilor de construire a locuințelor, până la stabilirea cotei de sistematizare a terenului sus menționat,

In temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), c) și art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de obținere a Autorizației de construire pentru parcelele atribuite în cursul lunii octombrie 2007 în baza Legii nr. 15/2003, până la data de 10.01.2009.

Art.2. De prevederile art. 1 din prezenta hotărâre vor beneficia titularii contractelor de comodat care vor prezenta Certificat de urbanism și Acord Unic pentru terenul deținut în folosință gratuită.

Art.3. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, dreptul de folosință asupra terenului atribuit se retrage, situație în care terenul revine Municipiului Oradea gratuit și liber de sarcini.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr.903


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”