Hotărârea nr. 892/2008

privind acceptarea donaţiei doamnei Sotiuţ Cornelia, reprezentând suprafaţa de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19105, înscris în C.F. 92649 Oradea, situat în Oradea str. Paleului, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea trecerii imobilului - construcții cu suprafața construită de 2.954,2 mp și teren în suprafață de 247.100 mp - identificat cu nr. M.F. 106718, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Mănăstirea Sfintei Cruci” din Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69492 din 24.10.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea inițierii demersurilor în vederea trecerii imobilului - construcții cu suprafața construită de 2.954,2 mp și teren în suprafață de 247.100 mp -identificat cu nr. M.F. 106718 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

Imobilul situat în Oradea, str. Umbrei nr.4 reprezintă terenul și clădirile transmise prin H.G. nr. 1043 din 8.09.2005 și H.G. nr. 914 din 7.08.2007, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Mănăstirea ”Sfintei Cruci” din Oradea, identificat cu nr. Inv. M.F. 106.718 - imobil 814 (parțial).

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), c), d), alin.4 lit. d), alin.(5) lit.a), alin.6 lit.a) pct.11 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă inițierea demersurilor în vederea trecerii imobilului - construcții cu suprafața construită de 2.954,2 mp și teren în suprafață de 247.100 mp identificat cu nr. M.F. 106718 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Mănăstirea ”Sfintei Cruci” din Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public municipal.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Serviciul Terenuri

  • -  Ministerul Culturii și Cultelor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • -  Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 902


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru” și 7 voturi „abținere”.