Hotărârea nr. 891/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Jurcuţ Octavian reprezentând suprafaţa de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18327, înscris în C.F. 92521 Oradea şi donaţia d-lui Jurcuţ Florian reprezentând suprafaţa de 104 mp.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Jurcuț Octavian reprezentând suprafața de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18327, înscris în C.F. 92521 Oradea și donația d-lui Jurcuț Florian reprezentând suprafața de 104 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18332, înscris în C.F. 92529 Oradea, situat în Oradea str.

Prunilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69192 / 21.10.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18327, înscris în C.F. 92521 Oradea și donația d-lui Jurcuț Florian reprezentând suprafața de 104 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18332, înscris în C.F. 92529 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 366/2008, se propune modernizarea străzii Prunilor, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarilor în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară autentificate cu nr. 2323 și 2325/07.07.2008, dl. Jurcuț Octavian și dl. Jurcuț Florian donează Municipiului Oradea suprafața totală de 184 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 18327 și 18332, înscrise în C.F. 92521 și 92529 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se acceptă donația d-lui Jurcuț Octavian, reprezentând suprafața de 80 mp, teren identificat cu nr. cadastral 18327, înscris în C.F. 92521 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor.

(2) Donația menționată la alin.1 se acceptă condiționat de achitarea de către dl. Jurcuț Octavian, a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. (1) Se acceptă donația d-lui Jurcuț Florian reprezentând suprafața de 104 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18332, înscris în C.F. 92529 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor.

(2) Donația menționată la alin.1 se acceptă condiționat de achitarea de către dl. Jurcuț Florian, a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   Dl. Jurcuț Octavian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Dl. Jurcuț Florian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan


  Oradea, 30 octombrie 2008

  Nr. 891


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.